12
Aug

လိင္လုပ္ငန္းကို ရာဇ၀တ္မႈအျဖစ္ မသတ္မွတ္ေရး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကုိ Amnesty International အတည္ျပဳ

လိင္ကုန္သြယ္မႈအား ရာဇ၀တ္မႈအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားမႈကုိ ပယ္ဖ်က္ေရး ေပၚလစီတစ္ခုကုိ ႏုိင္ငံတကာ လူ႕အခြင့္အေရး အဖြဲ႕ျဖစ္ေသာ Amnesty International က ယမန္ေန႔တြင္ ေထာက္ခံခဲ့ၿပီး၊ ထုိေဆာက္ရြက္မႈက ကမၻာတစ္၀ွမ္းရွိ လိင္လုပ္သားမ်ားအား အျပစ္ေပးျခင္းမျပဳရန္ အဆုိပါအဖြဲ႕က အစုိးရမ်ားအား ဖိအားေပးသည္အထိ ဦးတည္သြားမည္ျဖစ္သည္။

“အမ်ားသေဘာဆႏၵအရျဖစ္ေသာ လိင္လုပ္ငန္းက႑အားလံုးကုိ ရာဇ၀တ္မႈအျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္းမွ အျပည့္အ၀ ပယ္ဖ်က္ေရး” ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကုိ ဒက္ဗလင္တြင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ဖုိရမ္တြင္ Amnesty International အဖြဲ႕က အတည္ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထုိ႔ျပင္ ထုိကဲ့သုိ႔ ရာဇ၀တ္မႈအျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္းမွ ပယ္ဖ်က္ေရးမွာ လိင္အလုပ္သမားမ်ားကုိ ကာကြယ္ရန္ အေကာင္းဆံုး နည္းလမ္းျဖစ္သည္ဟု ေလ့လာမႈမ်ားအရ ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း အဆုိပါ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

“လိင္အလုပ္သမေတြဟာ ကမၻာေပၚမွာ ေဘးဖယ္မႈအခံရဆံုး အုပ္စုျဖစ္ၿပီး ခြဲျခားခံရမႈ၊ အၾကမ္းဖက္ခံရမႈနဲ႔ အျမတ္ထုတ္ခံရမႈ အႏၱရာယ္ကုိ အၿမဲတမ္း ရင္ဆုိင္ေနရဆံုး အုပ္စုလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္မတုိ႔ရဲ႕ ကမၻာလံုးဆုိင္ရာလႈပ္ရွားမႈက လိင္အလုပ္သမားေတြရဲ႕ လူ႕အခြင့္အေရးကုိ ကာကြယ္ေပးတဲ့ေပၚလစီကုိ ျပဌာန္းဖုိ႔ လမ္းခင္းေပးတာပါပဲ။ ဒီအေရးပါတဲ့ကိစၥနဲ႔ပတ္ၿပီး Amnesty International ရဲ႕ အနာဂတ္လုပ္ငန္းမွာ လိင္အလုပ္သမားေတြက ပံုေဖာ္ကူညီေပးပါလိမ့္မယ္” ဟု အဖြဲ႕၏ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးျဖစ္သူ ဆာလီလ္ရွက္တီက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထုိကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ Amnesty International က အဆုိပါ ေပၚလစီအသစ္မွာ ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕ WHO၊ UNAIDS၊ ကုလသမဂၢ အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႕ႏွင့္ က်န္းမာေရး အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢ အထူးကုိယ္စားလွယ္တုိ႔ အပါအ၀င္ ရင္းျမစ္မ်ားက သုေတသနျပဳမႈမ်ားေပၚ အေျခခံ၍ ေရးဆြဲထားျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။

သုိ႔ေသာ္လည္း အေမးအေျဖက႑တြင္ Amnesty International က မိမိတုိ႔မွာ လိင္လုပ္ငန္းမ်ားကုိ တရား၀င္ျဖစ္ေစရန္ထက္ ရာဇ၀တ္မႈအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားျခင္းကုိ ပယ္ဖ်က္ရန္သာ တုိက္တြန္းေဆာ္ၾသျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ တရား၀င္ျဖစ္ေစျခင္းမွာ အျခအေနႏွစ္မ်ိဳးသုိ႔ ဦးတည္သြားႏုိင္ေၾကာင္း ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ရာဇ၀တ္မႈအျဖစ္ သတ္မွတ္မႈမွ ပယ္ဖ်က္ျခင္းမွာ လြတ္လပ္စြာ လႈပ္ရွားရန္၊ ပံုမွန္မဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕မ်ားအတြက္ ကုိယ္တုိင္စီစဥ္ႏုိင္ရန္ႏွင့္ တရား၀င္ျပဳျခင္းကပင္ တစ္ခါတစ္ရံ မလုပ္ေပးႏုိင္ေသာ ၀န္းက်င္မ်ားတြင္ ကုိယ္ပုိင္အလုပ္လုပ္မႈကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ လိင္အလုပ္သမားမ်ား လက္အတြင္းသုိ႔ လုပ္ပုိင္ခြင့္ပုိမုိေပးအပ္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု Amnesty International က ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ကမၻာလံုးဆုိင္ရာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား မ်ိဳးပြားမႈအခြင့္အေရးကြန္ယက္မွာ Amnesty International ၏ အဆုိပါဆံုးျဖတ္ခ်က္ကုိ လြန္ခဲ့သည့္ ရက္အနည္းငယ္ကတည္းက ေထာက္ခံခဲ့သည္။ လိင္အလုပ္သမားမ်ား စီမံကိန္း၏ ကမၻာလံုးဆုိင္ရာ ကြန္ယက္ကလည္း ထုိဆံုးျဖတ္ခ်က္ကုိ ေထာက္ခံခဲ့သည္။

Amnesty International ၏ ထုိဆံုျဖတ္ခ်က္ကုိ လက္မခံသည့္ လူ႕အခြင့္အေရးအဖြဲ႕မ်ားလည္း ရွိေနၿပီး ထုိအထဲတြင္ Advance word of the Amnesty ကမူ Amnesty International မွာ ဆုိးရြားသည့္ အမွားတစ္ခုကို ျပဳလုပ္လုိက္ၿပီဟု ေ၀ဖန္ခဲ့သည္။ အေမရိကန္အေျခစုိက္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား လူကုန္ကူျခင္း ဆန္႔က်င္ေရး အဖြဲ႕ကဲ့သုိ႔ အဖြဲ႕မ်ားကလည္း လိင္အလုပ္သမားမ်ားအား ရာဇ၀တ္မႈက်ဴးလြန္သူအျဖစ္ မသတ္မွတ္ျခင္းကုိ သေဘာတူေသာ္လည္း၊ လိင္လုပ္ငန္းအား ရာဇ၀တ္မႈအျဖစ္ သတ္မွတ္မႈကုိ လံုး၀ပယ္ဖ်က္ျခင္းမွာ စီးပြားေရး သမားမ်ားကုိ ျပည့္တန္ဆာေခါင္းမ်ား အျဖစ္ ျပဳလုပ္ သကဲ့သုိ႔ ျဖစ္မည္ျဖစ္ၿပီး အေရးယူျခင္း မခံရဘဲ အမ်ိဳသမီးမ်ားကုိ အေရာင္းအ၀ယ္လုပ္ႏုိင္သြားမည္ဟု ေထာက္ျပခဲ့ၾကသည္။

Ref: Aljazeera

Mmedia - လိင္လုပ္ငန္းကို ရာဇ၀တ္မႈအျဖစ္ မသတ္မွတ္ေရး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကုိ Amnesty International အတည္ျပဳ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Captcha *

Follow me on:

Back to Top