3
Sep

သတင္းတင္ျပျခင္းမတိုင္မီကာလ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္း (၂)သတင္းတင္ျပျခင္းမတိုင္မီကာလ
ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္း
အခန္းမွ

၅။ ဇာတ္လမ္းအတြင္း မတူေသာ ႐ႈေထာင့္ေပါင္းစံုကိုဖန္တီးျခင္း၊

၆။ လိုအပ္ေသာ သတင္းအရင္းအျမစ္မ်ားကုိ သိရိွေနျခင္း၊

၇။ လိုအပ္ေသာ သတင္းအရင္းအျမစ္မ်ားကို ရွာေဖြျခင္း၊

စသည္တို႔ကို ယခု စာမ်က္ွာတြင္ ေဖာ္ျပသြားမည္။
အိတ္ခ်္အိုင္ဗြီြ၊ ေအအိုင္ဒီအက္စ္
သတင္းေရးသား ေပးပိုျခင္း လမ္းညန္ စာမ်က္ွွာ (၅၉) မွ (၇၁) အထိ တင္ျပထားသည္။

++++++++++++++++++++++++++++

 

၅။ ဇာတ္လမ္းအတြင္း
မတူညီေသာ႐ႈေထာင့္ေပါင္းစံုကိုဖန္တီးျခင္း

သတင္းေထာက္မ်ားအေနျဖင့္ လုိက္နာအပ္ သည့္အရာမ်ားမွာ

 

- မွ်တေသာသတင္းေပးပုိ႔ခ်က္မ်ား ထုတ္လုပ္ရန္၊

 

မိမိရွာေဖြထားေသာ ေနာက္ခံအခ်က္အလက္သတင္းမ်ား မွန္ကန္ေၾကာင္းေသခ်ာပါေစ၊

 

- သတင္းေရးသားရာတြင္
နည္းလမ္းမ်ားစြာရိွေသာေၾကာင့္ အိတ္ခ်္အုိင္ဗြီ/ေအအုိင္ဒီအက္စ္သတင္း ဇာတ္လမ္း မ်ားအတြက္
လြဲေခ်ာ္မႈမ်ားရိွေနႏုိင္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ စီးပြားေရး (သို႔) လူမႈေရးအျမင္ ႐ႈေထာင့္မွစဥ္းစား
ရာတြင္ အသံုးျပဳေသာ ရည္ညႊန္းကိန္းအခ်က္အလက္မ်ား (သို႔) က်င့္၀တ္ပုိင္းဆုိင္ ရာအခ်က္အလက္မ်ား
(သို႔) ေပၚလစီမူ၀ါဒထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္မ်ား တခုႏွင့္တခု မေရာေထြးသြားရန္လုိအပ္သည္။

 

- သတင္းေရးသားရာတြင္ လူသားတို႔အက်ဳိးရိွရာရိွေၾကာင္း
ရႈေထာင့္မွတင္ဆက္ရန္ အျမဲစဥ္းစားပါ။

- အကယ္၍ ရိုးရာသမားေတာ္မ်ားႏွင့္
ေပ်ာက္ေစဆရာမ်ားအေၾကာင္း (သို႔) ထူးဆန္းေသာကုထံုး မ်ားအေၾကာင္း တင္ဆက္သည္
ဆိုပါစို႔၊ မည္သည့္ကုထံုးသည္ ေရာဂါေပ်ာက္ကင္းေစရန္ လက္ေတြ႔သက္ေသျပႏုိင္ျခင္း
ရိွမရိွဆိုသည့္ကိစၥမ်ားအတြက္ တိက်စြာေျပာဆိုႏုိင္ေသာ သိပၸံပညာရွင္မ်ား၊
ဆရာ၀န္မ်ားထံမွ မွတ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ သတင္းကိုဘက္လုိက္မႈမရိွပဲ ေရးသားရေပမည္။

 

မည္ကဲ့သို႔ေသာ မွားယြင္းယံုၾကည္ေနမႈမ်ားသည္
လူမႈနယ္ပယ္အတြင္း ပ်ံ႕ႏွံ႔ေကာင္းပ်ံ႕ႏွံ႔သြားႏုိင္သည္ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားပါ။
ထိုသို႔ မွားယြင္းစြာယံုၾကည္ေနမႈမ်ား ေပ်ာက္ကြယ္ေစရန္ မည္သုိ႔မည္ပုံ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္
သည္ဆိုသည္ကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္သည္။ သည့္ေနာက္သင့္အေနျဖင့္ မည္သည့္အရာမ်ားထပ္လုပ္
ႏုိင္ဦးမည္လဲ။

 

၆။ လိုအပ္ေသာ သတင္းအရင္းအျမစ္မ်ားကို
သိရိွေနျခင္း

 

ကုိင္း... ယခု သင့္အေနျဖင့္ သတင္းေပးပုိ႔တင္ျပရန္
အဆင္သင့္ျဖစ္ၿပီဆုိပါစုိ႔၊ မည္သည့္အခ်က္မွ စမည္လဲ၊ သတင္းေထာက္မ်ားအေနျဖင့္
သူတို႔ဇာတ္လမ္းမ်ားအတြင္း အသံုးျပဳထားေသာကိုးကားခ်က္မ်ား မည္မွ်ေလာက္ ရိွေနၿပီလဲဆိုသည္ကို
ဆန္းစစ္ၾကည့္ရန္လိုသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ယင္းမွာ အစပုိင္းသာရိွေသးသည္။ မၾကာခဏ ဆိုသလိုပင္
တူေနေသာအရင္းအျမစ္မ်ားကုိ အႀကိမ္ႀကိမ္အခါအခါ ကိုးကားေလ့ရိွၾကသည္။ ထိုသို႔
အႀကိမ္ႀကိမ္ ကိုးကားျခင္းေၾကာင့္ ပရိသတ္အေနျဖင့္ ၿငီးေငြ႔စရာလည္းျဖစ္လာႏုိင္သည္။ ထို႔အျပင္
မတူကြဲျပားေသာ အျမင္မ်ား ႏွင့္ အိတ္ခ်္အုိင္ဗြီ/ေအအုိင္ဒီအက္စ္အေၾကာင္း
တင္ဆက္ရာ၌အကန္႔အသတ္ကိုလည္း ျဖစ္ေစသည္။ ေနာက္တ ဆင့္မွာ သတင္းအရင္းအျမစ္အတြက္
သတင္းကြန္ယက္မ်ားကို တည္ေဆာက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုသို႔တည္ ေဆာက္ရန္အတြက္ မူလသတင္းအရင္းအျမစ္တခုခ်င္းစီသို႔
ေနာက္ထပ္အရင္းအျမစ္အသစ္ မည္သူက ေပးႏုိင္ သနည္းဆိုသည္ကို ေမးျမန္းၾကည့္ရန္လိုေပသည္။
ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းမႈလုပ္ၿပီးတုိင္း သတင္းသမားအေနျဖင့္ ေတြ႔ဆုံ ေမးျမန္းခံရသူအား
ေနာက္ထပ္မည္သူမည္၀ါကို ေမးျမန္းရန္လိုအပ္သနည္းဆိုသည္ကုိ ေမးတတ္ရန္လိုသည္။
ဤသို႔ေမးျခင္းျဖင့္ သင့္ထံတြင္ သတင္းအရင္းအျမစ္မ်ား ပိုမိုတုိးပြားလာမည္ျဖစ္၏။
သင္ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းသူအား ဤသို႔ေမးႏုိင္ပါသည္ -
ေဒါက္တာ ေအကို လူႀကီးမင္း အႀကံေပးလို႔
က်မလာေမးတယ္လို႔ေျပာရင္ လူႀကီး မင္းအတြက္ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္မ်ား ျဖစ္မလား

ဟူ၍ ေမးႏုိင္သည္။

 

ေသခ်ာေအာင္လုပ္ရမည့္အခ်က္မွာ သင္၏ သတင္းအရင္းအျမစ္
လူပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ သူတို႔နယ္ပယ္ အသိုင္း အ၀ုိင္းတြင္ ေလးစားေလာက္ေသာသူမ်ား၊
ရိုးသား၍ ယံုၾကည္ရေလာက္သည့္လူမ်ားျဖစ္ရန္ လိုအပ္သည္။ အကယ္၍
ထိုသတင္းအရင္းအျမစ္လူမ်ားသည္ ခိုင္လံုရိုးသားျခင္းမရိွပါက သူတို႔အား သင့္အရင္းအျမစ္စာရင္းမွ
ပယ္ထုတ္သင့္ကပယ္ထုတ္ပစ္ရန္လိုသည္။

 

သတင္းအရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အေရးႀကီးေသာအျမင္
ႏွစ္ရပ္ရိွသည္။ ပထမအခ်က္တြင္ၾကည့္ပါက အေတာ္မ်ားမ်ားေသာ
သတင္းအရင္းအျမစ္လူပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ သတင္းႏွင့္တုိက္ရိုက္ပတ္သက္ေန ေသာသူမ်ား ျဖစ္ေသာ္လည္း
သတင္းမီဒီယာႏွင့္စကားေျပာရန္ ေၾကာက္ေနတတ္ၾကသည္။ ထိုသိုျဖစ္ရျခင္းမွာ သူတို႔အပါအ ၀င္
သူတို႔၏ မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းမ်ားသည္ သတင္းမီဒီယာႏွင့္ပတ္သက္၍
ဆိုးရြားေသာအေတြ႔အႀကံဳမ်ား ရိွထား ၍ ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။

 

ဤသို႔ေသာအေျခအေနမ်ားသည္ သတင္းေထာက္မ်ားႏွင့္
သတင္းအရင္းအျမစ္ေပးႏုိင္သူ လူမ်ားအၾကား ရိွေန တတ္သည့္ကြာဟေနေသာ
ဆက္ဆံေရးပင္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း သတင္းေထာက္စစ္စစ္မ်ားအေနျဖင့္
ထိုသတင္းအရင္းအျမစ္ေပးသူလူပုဂၢိဳလ္မ်ား ေျပာလာႏုိင္ရန္ ညင္သာစြာအားေပး၍ ထိုသူတို႔၏
ပူးေပါင္း ေဆာင္ ရြက္မႈကိုရရိွေအာင္ ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။

 

သင္၏ သတင္းအရင္းအျမစ္ေပးမည့္သူ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍
ရိုးသားပါ။ ယံုၾကည္ကိုးစားေလာက္သူ ျဖစ္ပါေစ။ သင္၏အေကာင္းဆံုးအရင္းအျမစ္မွာ
သင္၏ေကာင္းေသာဂုဏ္သတင္းသာ ျဖစ္သည္ဆုိျခင္းကုိ မေမ့ ပါႏွင့္။

 

- အိတ္ခ်္အုိင္ဗြီ/ေအအုိင္ဒီအက္စ္ဇာတ္လမ္းမ်ားအတြက္
သတင္းအရင္းအျမစ္အမ်ဳိးအစားမ်ား အိတ္ခ်္အုိင္ဗြီ /ေအအုိင္ဒီအက္စ္ကိစၥမ်ားတြင္
အျမင္အမ်ဳိးမ်ဳိးရိွႏုိင္ပါသည္။ မေရမတြက္ႏုိင္သည့္ သတင္းအရင္းအျမစ္မ်ား လည္း
ယင္းကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ရိွေနသည္။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ လူသားဆုိင္ရာ အက်ဳိးစီးပြား၊
လူမႈက်န္းမာေရး၊ ေဆးပညာေလာကႏွင့္ စီးပြားေရးနယ္ပယ္တို႔မွ ေယဘုယ်အားျဖင့္
စုေဆာင္းရရိွ လာေသာ သတင္းအရင္းအျမစ္မ်ားျဖစ္သည္။

 

လူသားဆုိင္ရာအက်ဳိးစီးပြား

- အိတ္ခ်္အုိင္ဗြီ/ေအအုိင္ဒီအက္စ္ႏွင့္
ေနထုိင္ေနသူမ်ားဟုဆိုရာတြင္ အမ်ဳိးသားလည္းျဖစ္ႏုိင္သလုိ၊ အမ်ဳိးသမီး၊ လူႀကီး၊
လူငယ္၊ အိမ္ေထာင္ရိွ၊ အိမ္ေထာင္မရိွ၊ လူခ်မ္းသာ၊ အလယ္အလတ္တန္း၊ လူဆင္းရဲ၊ ေတာေန လူတန္းစား၊
ၿမိဳ႕ေနလူတန္းစား၊ ႏုိင္ငံေရြ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား၊ တုိင္းရင္းသားလူနည္းစု၊ တုိင္းရင္း
သားလူမ်ားစု၊ အလုပ္သမား၊ ေက်ာင္းသား၊ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ပညာတတ္မ်ားအစရိွသျဖင့္ လူတန္းစားမ်ဳိးစံု
ပါ၀င္ေနသည့္လူမ်ားလည္း ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။

 

- မိသားစုမ်ားတြင္လည္း အိတ္ခ်္အုိင္ဗြီ/ေအအုိင္ဒီအက္စ္ႏွင့္
ေနထုိင္ေနသူမ်ားသည္ ဇနီးမ်ား၊ ခင္ပြန္းမ်ား၊ က ေလးမ်ား၊ မိဘမ်ား၊ အဖုိးအဖြားမ်ား၊
ဇနီးေလာင္းခင္ပြန္းေလာင္းမ်ား၊ ညီအကိုမ်ား၊ အမညီမမ်ား၊ အေဒၚမ်ား၊ ဦးေလးမ်ား၊
မီွခိုသူမ်ား၊ မိသားစုထိမ္းသိမ္းေနရသူမ်ားႏွင့္ အိမ္ေထာင္စုေခါင္းေဆာင္သူမ်ားလည္း
ျဖစ္ေနပါ၀င္ ေနႏုိင္ပါသည္။

 

မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ား - သတင္းဇာတ္လမ္းကို တည္ေဆာက္ရာတြင္
ဤအခ်က္သည္ အလြန္အေရး ႀကီးသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ပါနည္း။ ထုိမ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားအေနျဖင့္
မည္သည့္အရာေတြကုိေတြ႔ျမင္ခဲ့ပါသနည္း။ မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားဆုိရာ၌
ေဒသဆုိင္ရာရိွေဆးရုံမ်ားမွ ေဆး၀န္ထမ္းမ်ား၊ အိမ္နားနီးခ်င္းမ်ား၊ လုပ္ေဖာ္ ကုိင္ဖက္မ်ား၊
ပီအယ္လ္အိတ္ခ်္အုိင္ဗြီ ေခၚ အိတ္ခ်္အုိင္ဗြီႏွင့္ေနထုိင္ေနသူမ်ား၏ အရင္းႏွီးဆံုး သူငယ္ခ်င္းမ်ား
အစရိွသျဖင့္လည္းျဖစ္ႏုိင္ေပသည္။ မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားမွာ လူမႈအသုိင္းအ၀ုိင္းတခု၏
မည္သည့္အစိတ္ အပုိင္းအတြင္းမွ ျဖစ္သည့္အေပၚမူတည္၍ ေအာက္ပါလူမ်ားလည္းျဖစ္ႏုိင္ ေပသည္။

 

- လူမႈေရး

- ၿမိဳ႕၊ ရြာအတြင္းရိွ
လူမႈေရးအ၀န္းအ၀ုိင္းမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား။

 

- အမ်ဳိးသမီးႏွင့္
ကေလးသူငယ္ဆုိင္ရာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ေအအုိင္ဒီအက္စ္ကာကြယ္ တုိက္ဖ်က္ေရးအတြက္
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနေသာအဖြဲ႔မ်ားမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား

 

- သာမန္အရပ္သူအရပ္သားမ်ား သည္လည္းသတင္း
ဇာတ္လမ္းအတြက္ အေရးပါသူမ်ား ျဖစ္ႏိုင္ေပသည္။ သူတို႔သည္
ျဖစ္ပ်က္ခဲ့သည့္အေျခအေနမ်ားႏွင့္ မည္သုိ႔မည္ပုံ ပတ္သက္ဆက္စပ္ေနခဲ့သည္ဆိုျခင္းကို လက္ေတြ႔
က်က် ျပန္ေျပာႏုိင္သူမ်ားျဖစ္သည္။

 

- က်န္းမာေရး

- က်န္းမာေရးလုပ္ငန္း
အကူအညီေပးသူမ်ားျဖစ္သည္။ ဥပမာ - သူနာျပဳမ်ား၊ ဆရာ၀န္မ်ား၊ စိတ္ပညာရွင္မ်ား၊
ေဆးမႉးမ်ား၊ ေဆးေရာင္းသူမ်ား၊ ကြင္းဆင္းက်န္းမာေရးလုပ္သားမ်ား၊
ရိုးရာတုိင္းရင္းေဆးပညာရွင္မ်ားစသည္တို႔ ပါ၀င္သည္။

 

- ေအအုိင္ဒီအက္စ္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍
ေဆာင္ရြက္လုပ္ကုိင္ေနသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ကေလးသူငယ္ႏွင့္ အမ်ဳိးသမီး ေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြင္
လူမႈေရးဆုိင္ရာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနသူမ်ား။

 

- ေဆးႏွင့္ သိပၸံပညာနယ္ပယ္

- တကၠသိုလ္မ်ား၊
ေဆးသုေတသနအဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ သုေတသနမႉးမ်ား၊ ထိုကဲ့သို႔
ေဆးပညာနယ္ပယ္တြင္ အထူးကၽြမ္းက်င္မႈရိွၿပီး ေလ့လာေနသူမ်ား။

 

- ေဆး၀ါးထုတ္လုပ္ေရးကုမၸဏီမ်ားမွ
ကိုယ္စားလွယ္မ်ား။

- စီးပြားေရး

- ဘဏ္မ်ား၊ တကၠသိုလ္မ်ား၊
သုေတသနအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ စီးပြားေရးဆိုင္ရာပညာရွင္မ်ား။

- စက္ရုံမ်ား၊ ေက်ာင္းမ်ား၊
စုိက္ပ်ဳိးေရးဆုိင္ရာက႑မ်ား၊ စီးပြားေရးႀကီးငယ္လုပ္ငန္းမ်ား အစရိွသည္တို႔မွ
အလုပ္ရွင္အလုပ္သမားမ်ား။

 

- ႏုိင္ငံေရးႏွင့္
တရားေရးဆုိင္ရာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား

- တရားသူႀကီးမ်ား၊ ေရွ႕ေနမ်ား၊
တရားေရးဆုိင္ရာကၽြမ္းက်င္သူမ်ား၊ တရားဥပေဒထိန္းသိမ္းေစာင့္ ေရွာက္ေရး အရာရိွမ်ား၊
တရားေရးဆုိင္ရာပညာရွင္မ်ား၊ ေက်းရြာ၊ ၿမိဳ႕၊ ျပည္နယ္၊ တုိင္းႏွင့္
ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ရိွေသာ ႏုိင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ား။

 

အစိုးရဌာနမ်ားမွ သတင္းအရင္းအျမစ္ပုဂိၢဳလ္မ်ား -
ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္းတည္ရိွေသာ ဌာနမ်ားသာမက နယ္မ်ားရွိ အစိုးရဌာနမ်ားပါ ပါ၀င္ပါသည္။ သင္
သုေတသနလုပ္ေနေသာဘာသာရပ္ႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ တာ၀န္ရိွသူမ်ားကို ရွာေဖြရမည္။ ထိုအစိုးရအရာရိွမ်ားထံတြင္
အျမဲတန္းလိုလို အသံုး၀င္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရိွေနတတ္သည္။ အခ်ဳိ႕အရာရိွမ်ားသည္
သင္ေရးသားမည့္ ဇာတ္လမ္းတည္ရိွရာအရပ္ေဒသမ်ားတြင္ ေနထုိင္ေနသူမ်ားျဖစ္ႏုိင္သည္။
သူတို႔ျမင္ေတြ႔ေနရသည့္ ကိစၥမ်ားအတြက္ သင့္အားမွ်ေ၀ေျပာျပရန္ ဆႏၵရိွ ေကာင္းရိွႏုိင္သည္။
ျဖစ္ပ်က္ေနေသာျပ၏နာမ်ားသည္ လူမႈအသိုင္းအ၀န္းကို မည္သုိ႔မည္ပုံရိုက္ခတ္ေနေၾကာင္း
သူတို႔အျမင္မ်ားကို ေမး၍ရႏုိင္၊ သိႏုိင္ေပမည္။

 

- ေယဘူယ်ေနာက္ခံအေၾကာင္း

- သတင္းေဆာင္းပါးမ်ား -
ေဆးႏွင့္သိပံၸဆုိင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားကို ရွာေဖြရန္အတြက္ စာၾကည့္တုိက္မ်ားသည္
အသံုး၀င္ေသာေနရာမ်ားျဖစ္သလို ထိုသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားမွတဆင့္ ေနာက္ထပ္လိုအပ္ ေသာသတင္း
မ်ားကို ထပ္မံ၍ ေျခရာေကာက္ရယူႏုိင္သည္။

 

- အျခားသတင္းမီဒီယာမ်ားမွ
တင္ျပလာသည့္သတင္းမ်ားကိုလည္း ေလ့လာဆန္းစစ္ပါ။ ထိုသတင္း မ်ားသည္
အေရးႀကီးေသာသတင္းအရင္းအျမစ္မ်ား ျပန္ျဖစ္လာႏုိင္သည္။ ထိုသတင္းမ်ားကို အမီွျပဳ၍ သင့္အေနျဖင့္
မည္သူႏွင့္ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းသင့္သည္၊ ေဆြးေႏြးသင့္သည္၊ ေတြ႔သင့္သည္၊
မည္သုိ႔မည္ပုံစဥ္း စားလုပ္ေဆာင္ မည္စသျဖင့္ ေတြးလာသိလာႏုိင္သည္။

 

- နယ္ခံအတြင္းရွိ
အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္လည္း သတင္းအရင္းအျမစ္ရႏုိင္သည့္
  ေနာက္ထပ္
အေၾကာင္းရင္းမ်ားျဖစ္သည္။ အကယ္၍ သင့္အေနျဖင့္ မည္သုိ႔သြားရမည္၊
မည္သူႏွင့္ေတြ႔ရမည္ကို စဥ္းစားမရပါက၊ မသိပါက ထိုနယ္ခံျဖစ္သည့္
အစုိးရမဟုတ္ေသာအဖဲြ႔မ်ား၏ အကူအညီမ်ားမွ တဆင့္ေဆာင္ ရြက္ရရွိႏိုင္သည္။

 

- ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား။

- ကုလသမဂၢအဖြဲ႔အစည္းမ်ား - ဥပမာအားျဖင့္
ယူအင္န္ေအအုိင္ဒီအက္စ္အဖဲြ႔ႀကီး၊ ကမၻာ့က်န္းမာေရး အဖဲြ႔ႀကီးအ စရိွသည့္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား။

 

အင္တာနက္

အင္တာနက္သံုးႏုိင္သူမ်ားအတြက္ သတင္းဇာတ္လမ္းေရးသားရာတြင္
အဖိုးမျဖတ္ႏုိင္ေသာ သတင္းအရင္း အျမစ္မ်ား ေသခ်ာေပါက္ရရိွႏုိင္ေပသည္။ သို႔ေသာ္လည္း
၀က္ဘ္ဆုိက္ဒ္မ်ားေပၚတြင္ပါရိွသည့္ သတင္းအခ်က္ အလက္မ်ား ေသခ်ာခုိင္လံုမႈရွိမရွိ
အတည္ျပဳရန္ကိစၥသည္ သတင္းသမားတဦးအတြက္ခက္ခဲမႈတခုမူ ရိွေနဦးမည္ ျဖစ္ သည္။
တၿပိဳင္တည္းတြင္လည္း အိတ္ခ်္အုိင္ဗြီ/ေအအုိင္ဒီအက္စ္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍
ေလးစားဖြယ္ရိွၿပီး စနစ္က် သည့္၀က္ဘ္ဆုိက္ဒ္မ်ားလည္း ရိွေတာ့ရွိေနပါသည္။

 

၇။ လိုအပ္ေသာ သတင္းအရင္းအျမစ္မ်ားကိုရွာေဖြျခင္း

အမ်ဳိးအစားမတူကြဲျပားေသာ သတင္းအရင္းအျမစ္မ်ားအေၾကာင္း
ေလ့လာၿပီးေသာအခါ သတင္းဇာတ္လမ္းအ တြင္း ေတြ႔ရေလ့ရိွသည့္
မတူညီသည့္သတင္းအရင္းအျမစ္မ်ားအား ေသေသခ်ာခ်ာေလ့လာဆန္း စစ္ၾကည့္ရန္ လိုသည္။
သတင္းေကာင္းတပုဒ္ဟုဆိုရာတြင္ မတူညီေသာေနရာမ်ားမွ မတူညီေသာသတင္းအရင္းအျမစ္ႏွစ္ခု ေတာ့
အနည္းဆံုးအျဖစ္ပါရန္လိုသည္၊ ဤေနရာ၌ သင္၏ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခ်က္ႏွင့္ နားေထာင္ႏုိင္သည့္စြမ္း
ရည္ကို အေရာင္တင္ရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း အမ်ားအားျဖင့္ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာႏုိင္သည့္စြမ္းရည္
ပိုမိုေတာက္ေျပာင္ရန္လုိအပ္သည္။ စိတ္၀င္စားဖြယ္ေကာင္းေသာသတင္း ဆိုသည္မွာ
အမ်ဳိးစံုလွသည့္ မွတ္ခ်က္မ်ား၊ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ား၊ မတူကြဲျပားေသာအုပ္စုမ်ား၏
ေဆြးေႏြးျငင္းခံုမႈမ်ားႏွင့္ ထည့္သြင္း ေရးသား ထားမွသာလွ်င္
ဖတ္၍အကယ္စင္စစ္ေကာင္းမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔အတြက္ ပထမဦးဆံုးအေနျဖင့္ မည္သူ႔အား ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းမည္လဲ
ဆိုသည့္အခ်က္ကုိ သင္ဆံုးျဖတ္ရေပ လိမ့္မည္။

 

သင္၏ ပထမဦးဆံုးေျခလွမ္းသည္ စင္းလုံးေခ်ာျဖစ္ခ်င္မွျဖစ္မည္။
လူတဦးအား တယ္လီဖုန္းမေခၚမီ ႀကိဳတင္စဥ္း စားထားရန္လိုသည္။ သတင္းေထာက္အမ်ားစုသည္
နာမည္ရိွၿပီးသားသတင္းအရင္းအျမစ္မ်ားထံသို႔ ဆက္သြယ္ ဖုန္းေခၚရန္
အလုိအေလ်ာက္လုပ္တတ္ေလ့ရိွသည္။ ထိုသို႔ဆက္သြယ္ေခၚယူျခင္းသည္ မလုပ္မျဖစ္ လုပ္ရမည့္ အ
ဆင့္၊ အခ်က္ထဲ၌ ပါ၀င္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ သင့္အေနႏွင့္ သတ္မွတ္ ထားေသာ အခ်ိန္တုိတခု အတြင္းမျဖစ္
မေနအၿပီးလုပ္ရမည့္ သတင္းကိစၥမ်ဳိး ရိွေနေသာအခါမ်ဳိးတြင္ ထုိသုိ႔ျဖစ္ေလ့ရိွသည္။
သို႔ေသာ္လည္း အကယ္၍ စာဖတ္သူမ်ားအေနျဖင့္ သူတို႔ၾကားဖူးဖတ္ဖူးၿပီးသား လူမ်ား၊
အုပ္စုမ်ား၏ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားကို ထပ္ခါထပ္ခါျပန္ ဖတ္ရေသာအခါ သတင္းသည္
ၿငီးေငြ႔ဖြယ္ရာ ျဖစ္သြားသည္ကိုလည္း မေမ့သင့္ပါေပ။ သင္၏သတင္း ဇာတ္လမ္းအတြက္
သင့္အေနျဖင့္ နာမည္ႀကီး ရန္မလိုသည့္အေျခအေန႔ သိပ္လူသိမမ်ားေသာ ပုဂၢိဳလ္တဦး ကိုလည္း
ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းမႈလုပ္ႏုိင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုပုဂၢိဳလ္သည္
သူလုပ္ကုိင္ေနေသာနယ္ပယ္တြင္ အမွန္တ ကယ္ ကၽြမ္းက်င္သည့္သူေတာ့ျဖစ္ရမည္မွာမုခ်။

 

သင္ေရးသားေသာ သတင္းေဆာင္းပါးဇာတ္လမ္းသည္ အျမဲလုိလုိ
အျမင္သစ္အေတြးသစ္ျဖစ္ေနရန္ စဥ္းစားထား ရန္လုိသည္။ ယခုအခ်ိန္႔ မည္သည့္အရာမ်ားျဖစ္ေနသည္၊
မည္သူက ဤအခ်က္ကုိေသေသ ခ်ာခ်ာသိေနသနည္း စသည့္ေမးခြန္းမ်ားကုိလည္း
ကုိယ့္ကုိကုိယ္ေမးရေပလိမ့္မည္။ သက္ဆုိင္ရာ လုပ္ငန္း နယ္ပယ္တြင္း အကယ္ စင္စစ္လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ားသည္
သင့္ဇာတ္လမ္းအတြက္ အေကာင္းဆံုးမ်က္ျမင္သက္ေသမ်ား အျဖစ္လည္း ေျပာင္းလဲသြားႏုိင္သည္။

 

လတ္ဆပ္မႈရိွေနေစရန္ နယ္ခံလူမ်ား၏ အသံမ်ားကို
သင့္သတင္းေဆာင္းပါးဇာတ္လမ္းထဲတြင္ ယူသံုးပါ။

 

- အဘယ့္ေၾကာင့္ ထိုသူအား
ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းျခင္းလုပ္ရသည္ကို သင္ကိုယ္တုိင္က ရွင္းရွင္းလင္းလင္း နားလည္ထားရန္
လိုပါသည္။ ႐ႈေထာင့္တခုမွခ်ဥ္းကပ္၍ သတင္းဇာတ္လမ္းေရးသားျခင္းသည္ ေကာင္း၏။
အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းေနသည့္အခိ်န္အတြင္း မလိုအပ္သည့္
ေနာက္ဆက္တဲြအပို ဆာဒါးမ်ား မေမးမိေစရန္ အလိုအေလ်ာက္ေရွာင္ကြင္းၿပီးသား
ျဖစ္သြား၍ပင္၊ ထို႔အတြက္ သင့္ဇာတ္လမ္း ႏွင့္အံ၀င္ခြင္ က်ျဖစ္သည့္
အေျဖမ်ားရရိွလာေစရန္ ပို၍ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ရွိသည္၊ ေမွ်ာ္လင့္ႏုိင္သည္။ သို႔ေသာ္
အေျဖအမ်ဳိးစား တခုတည္းအတြက္ ဦးတည္ေမးေနျခင္းမ်ဳိး မျဖစ္ရန္ေတာ့ အထူးသတိထားရေပ လိမ့္မည္။
သင္ေတြ႔ဆုံ ေမးျမန္းသည့္လူအေနျဖင့္ သည့္ထက္သည့္ပို၍ စကားေျပာလာေအာင္ ခြင့္ျပဳပါ
အေျခအေနကုိေပးပါ။ နိမိတ္ျပေမးခြန္းမ်ား
သိပ္ေမးလြန္းျခင္းကိုေရွာင္ရွားပါ။ သင္၏ သတင္းအရင္းအျမစ္ လူပုဂၢိဳလ္၏ အေတြးမ်ား
လြတ္လပ္စြာစီးဆင္းႏုိင္ရန္ လိုေသာေၾကာင့္၊ အေရးႀကီးေသာေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္သည္။

 

 

အေကာင္းဆံုးသတင္းအရင္းအျမစ္သည္ ပထမဦးဆံုး
လတ္လတ္ဆတ္ဆတ္သတင္းမ်ားကို ေျပာႏုိင္ သူျဖစ္ရ မည္။ သူ႔အမည္ႏွင့္ မွတ္ခ်က္မ်ားကို
သတင္းတြင္ထည့္သြင္းရန္ လိုလားသူျဖစ္ရမည္။ ထုိသူမ်ားသည္
ေအာက္ေဖာ္ျပပါလူအမ်ဳိးအစားလည္း ျဖစ္ႏုိင္ေပသည္ -

 

ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္
ကိုယ္တုိင္ပါ၀င္ေနသူမ်ား။

ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္
ကုိယ္တုိင္ခံစားခဲ့ရသူမ်ား။

ျဖစ္ရပ္မ်ားကို
ကိုယ္တုိင္ျမင္ေတြ႑ခဲ့သူမ်ား။

ကၽြမ္းက်င္သူပညာရွင္မဟုတ္သည့္
လူေပါင္းစံုႏွင့္လည္း ေမးျမန္းေျပာဆိုႈ သတင္းအခ်က္အလက္ရယူပါ။ ဒုတိ ယအဆင့္သတင္းအရင္းအျမစ္မ်ား
- သတင္းေဆာင္းပါးဇာတ္လမ္းအတြက္ အမွန္တကယ္လုိအပ္ျခင္းမရိွပဲပံုႏွိပ္ ေဖာ္ျပၿပီးသည့္အထဲမွ
ျပန္လည္ေကာက္ႏုတ္တင္ျပျခင္းျဖစ္သည္။ ဤသုိ႔လုပ္လွ်င္ သတင္းတန္ဖိုး နည္းသြားႏုိင္ သည့္အေျခအေနေတာ့
ရွိေနသည္။

 

ေလ်ာ့ရဲအားနည္းေသာ
သတင္းအရင္းအျမစ္မ်ားကိုသံုးျခင္း။

ေယဘုယ်အားျဖင့္ေျပာရလွ်င္ သည္မွာ
သတင္းသမား.ပ်င္းရိေသာလကၡဏာဟု ဆိုႏုိင္သည္။
- သတင္း ေၾကျငာခ်က္မ်ားႏွင့္
သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြမ်ား

- သင္တဦးတည္းသာမဟုတ္၊ အားလံုးေသာ
သတင္းမီဒီယာသမားအတြက္ ဤသတင္းစာညီလာခံမ်ားသည္ ထြက္ေပါက္တမ်ဳိးပင္ျဖစ္သည္။

ထိန္းခ်ဳပ္ (သို႔) ေရြးခ်ယ္ထားေသာ
သတင္းအရင္းအျမစ္မ်ားပါရိွေသာ ထိန္းခ်ဳပ္မႈရိွသည့္ျဖစ္စဥ္တမ်ဳိး ျဖစ္ သည္။ သို႔ေသာ္သတင္းအေမးအေျဖလုပ္သည့္က႑ရိွေသာေၾကာင့္
အဖုိးတန္ေသာမွတ္ခ်က္မ်ား ရရိွႏုိင္သည္။
           

ဤေနရာ၌ သတိထားရမည့္အခ်က္မွာ
သင့္သတင္းေဆာင္းပါး ဇာတ္လမ္းတစံုလံုးအတြက္ သတင္းစာရွင္း လင္းပဲြမွ
ထြက္ရိွလာသည့္သတင္းမ်ားသက္သက္အေပၚ၌သာ အားကိုး၍ ေဆာင္ရြက္ျခင္း မလုပ္ပါႏွင့္။ ဤသို႔
သတင္းလုပ္ျခင္းသည္ ပ်င္းရိေသာ၊ ဆိုးရြားေသာ သတင္းသမား လကၡဏာသာျဖစ္၏။

 

သင္ထားရိွရမည့္လမ္းညႊန္မ်ား - ေစာင့္ထိန္းလုိက္နာရမည့္
သတင္းေထာက္က်င့္၀တ္မ်ားကို သိပါ။

သတင္းပညာအေပၚ သက္ေရာက္ေနသည့္
ဥပေဒမ်ားကို သိရန္ႀကိဳးစားထားရမည္။

သင္ေတြ႔ဆံုေျပာဆိုလိုသူမ်ားအားလုံးကုိ
ေတြ႔ဆံုႏုိင္ရန္အတြက္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ၿပီးေသာအခါတြင္ သင့္အေပၚ တြင္လည္း
ထိုသူမ်ားထံမွ ေရာင္ျပန္ဟပ္လာႏုိင္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားရိွေနေသးသည္ကို
သတိျပဳသိရိွရမည္။  ေတြ႔ဆုံ ေမးျမန္းမႈလုပ္တုိင္း
ထြက္ေပၚလာႏုိင္သည့္ျပ၏နာမ်ားကို 
ႀကိဳတင္စဥ္းစားထားရန္ လုိသည္။ မိမိျမင္သည့္ၾကား သည့္အေပၚ၌ သာအေျခမခံပဲ
အျခားတဖက္၌ ရိွေနႏုိင္ေသးသည့္ သတင္းအရင္းအျမစ္ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ ဇာတ္လမ္းႏွင့္
အေျခအေနအရပ္ရပ္ကို ဆက္လက္ေမးျမန္းပါ။

 

- ထိုသူတို႔သည္ အဘယ့္ေၾကာင့္
မိမိကိုေျပာေနၾကသနည္း။ သတင္းေနာက္ကြယ္ရိွ ကြင္းဆက္မွာ မည္သည့္ အရာ မည္သည့္အခ်က္
ျဖစ္ႏုိင္သနည္း။ ရိုးသားမႈရိွပါရဲ႕လား။ ဖံုးကြယ္ထားသည့္ အျခားေသာအခ်က္အလက္ မ်ားေရာ
ရိွေနႏုိင္ပါသလား စသျဖင့္ ေတြးခ်င့္ရမည္ျဖစ္သည္။

 

မိမိကိုယ္ကို သတင္းသူေတာင္းစား
မျဖစ္ေအာင္ သတိထားပါ။ ေနာက္တနည္းဆိုရပါက အေသးစိတ္သိလို သည္မ်ားရိွေနေသာေၾကာင့္
သတင္းသမားသည္ သတင္းကိုအေသရရအရွင္ရရ အသည္းအသန္လိုခ်င္ေန ေၾကာင္းကို
ကိုယ္ႏႈတ္အမူအရာမ်ားျဖင့္ ျပသသလိုမျဖစ္ပါေစႏွင့္။

 

သင္ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းသည့္ပုဂၢိဳလ္အား
သင္မည္သုိ႔မည္ပုံနားလည္သိရိွႏုိင္မည္နည္း။

ကိစၥရပ္တခုအတြင္း ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခ်က္
ေပးခ်င္လာေအာင္၊ ပါ၀င္လာေအာင္ မည္သုိ႔မည္ပုံ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ မည္နည္း။

 

သင္ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းသူသည္
မွားယြင္းစြာသတင္းေပးခံထားရသူေလာ၊ သို႔မဟုတ္ပါက သတင္းလက္ခံ ရရိွစဥ္ ကာလအတြင္းက
ထိုသူသည္ သတင္းအေပၚ နားလည္မႈလြဲမွားသည့္အေျခအေန ရိွခဲ့သေလာ။

 

သတင္းအရင္းအျမစ္ပုဂိၢဳလ္သည္
သတင္းျဖစ္စဥ္အမွန္အတုိင္း သိရိွႏုိင္သည့္အေနအထားတြင္ တည္ရိွေနသူ ျဖစ္ပါသလား။

ထိုသူသည္
သင့္ကိုအမွန္အတုိင္းေျပာျပေနတာေရာ ဟုတ္ပါသလား။

 

ဤသတင္းအရင္းအျမစ္ကို သင္ အဘယ့္ေၾကာင့္သံုးရသနည္း။

 

သတင္းအရင္းအျမစ္ပုဂၢိဳလ္သည္ သင့္အတြက္
ရွာရေဖြရလြယ္ကူသည့္ အတြက္ေၾကာင့္လား။

အဆိုပါေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခ်က္ေပးသူသည္
သင္ႏွင့္ အေတြးအျမင္အယူအဆ တူေနသည့္အေပၚ သင္ဖန္တီးလို သည့္သတင္းအတြက္ ထိုသူကို
အလြယ္တကူအသံုးျပဳႏုိင္ျခင္းေၾကာင့္ေလာ၊

ဤသတင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ပိုမုိအဆင့္ျမင့္သူ၊
အတြင္းက်က်ပိုသိသူတဦးဦးႏွင့္ သင္စကားေျပာရန္ျဖစ္ႏုိင္မ လား။

ဤလူသည္ သူ႔အလုပ္အကိုင္
သူ႔အသိုင္းအ၀ုိင္း၌ ေျခေျချမစ္ျမစ္ရိွသူတဦးေရာ ဟုတ္ပါရဲ႕လား။

ထိုသတင္းအရင္းအျမစ္ ဆံုး႐ႈံးရမည္ကို
သင္စိုးရိမ္ေနပါသလား။

သတင္းတင္ဆက္သည့္အခါ
သတင္းအက်ဳိးရိွမႈေလ်ာ့က်သြားမည္ကုိ စိုးရိမ္သည့္အတြက္လား။ သတင္းတင္ ဆက္သည့္အခါ
အတိမ္းအေစာင္းမခံသည့္ အေနအထားေၾကာင့္လား။

ဤသတင္းအား အျခားသတင္းမ်ားႏွင့္စာလွ်င္
အေရးပါသည့္သတင္းအေနႏွင့္ သင္သံုးႏုိင္မလား။

- မိမိႏွင့္
သတင္းအရင္းအျမစ္လူပုဂၢိဳလ္အၾကား ရိွသည့္ဆက္ဆံေရး။

မိမိသည္ ထိုသူအေပၚ
သေဘာေကာင္းေဖာ္ေဖာ္ေရြေရြ ရိွပါသလား၊ (သို႔) ခပ္တန္းတန္းသာ ဆက္ဆံသလား။

မိမိလုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္တဦးမွ ထိုသူအား
မိမိအစား ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းမႈလုပ္ေပးပါက ပိုေကာင္းမလား။

မိမိလုိက္သည့္ သတင္းမွန္ကန္ေစရန္
အနည္းဆံုးလူႏွစ္ဦးေလာက္ႏွင့္ ေျပာဆိုရန္လိုသည္။ သတင္းအရင္း အျမစ္တဦးထက္ပို၍
ေမးျမန္းစံုစမ္းျခင္းက သတင္းအခ်က္အလက္ရရိွေရးအတြက္ အလြန္အေရးႀကီးသည္။ အထူးသျဖင့္
မတူကြဲျပားသည့္ သာမန္မဟုတ္ေသာအေျခအေနမ်ား၊ ေတြ႔ရိွခ်က္မ်ား၊ ကိန္းဂဏန္း မ်ားႏွင့္ပတ္
သက္၍ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာၿပီး သတင္းကိစၥကိုေဆာင္ရြက္ရေသာအခါမ်ဳိးတြင္ျဖစ္သည္။

 

လူတုိင္းက မိမိေရးသားမည့္ကိစၥကိုသိေနၾကသည္ဟု
မည္သည့္အခါမွ်မထင္ပါႏွင့္၊ မေတြးပါႏွင့္။

အကယ္၍ သင္ကုိယ္တုိင္ ေဒသခံသတင္းစာတြင္
အလုပ္လုပ္ေနေစဦးေတာ့၊ ေနွ႔စဥ္ျဖစ္ပ်က္ေနသည့္ သတင္းမ်ားကို
လူတုိင္းသိေနၾကသည္မဟုတ္။ ေဒသခံလူအေတာ္မ်ားမ်ားသည္ သူတို႔ၿမိဳ႕၊ သူတို႔နယ္အတြင္း
မည္သည့္အရာမ်ားျဖစ္ေနသည္ကို မသိၾကပါ။

အျခားသူမ်ားထံမွလည္း နားေထာင္ရင္းျဖင့္
အခ်က္အလက္မ်ားခိုိင္လံုေအာင္ လုပ္ရန္လိုသည္။

ေရႊေရာင္စည္းမ်ဥ္း -
အားလံုးေသာသတင္းမ်ား ခုိင္လံုေစရန္အတြက္ အျပန္အလွန္အားျဖင့္ လြတ္လပ္ေသာ
သတင္းအရင္းအျမစ္ႏွစ္ခုကို အသံုးျပဳ၍ ေရးသားတင္ျပပါ။

- အျပန္အလွန္အားျဖင့္ လြတ္လပ္ျခင္းဟူသည့္
အဓိပၸာယ္မွာ -

 

သတင္းအရင္းအျမစ္ ကသည္ သတင္းအရင္းအျမစ္ ထံမွတဆင့္ သိရိွတာမ်ဳိးမျဖစ္ေစရ။ (သို႔)
အျပန္ အလွန္အားျဖင့္ သိရိွေနျခင္းမ်ဳိးလည္း မျဖစ္ေစရ။

သတင္းအရင္းအျမစ္ ကႏွင့္ သတင္းအရင္းအျမစ္ တို႔၏ သတင္းမ်ားသည္ သတင္းအရင္းအျမစ္ ထံမွ အတူတူရရိွလာတာမ်ဳိးလည္း မျဖစ္ေစရ။

လက္ဦးဆံုးသတင္းအရင္းအျမစ္သည္
ႏွစ္ခုသာရိွေၾကာင္း ေသခ်ာပါေစ။

 

သင္၏ သတင္းအရင္းအျမစ္မွရေသာသတင္းသည္ ခြဲျခားရန္ခက္ခဲေနၿပီး
တခ်ိန္တည္းတြင္ သင့္အေနျဖင့္လည္း အဆိုပါသတင္းကိုသံုးခ်င္သည္ဆိုပါစို႔၊ မည္သုိ႔ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည္ဆိုသည္ကုိ
ေအာက္
ေဖာ္ျပထား ပါသည္။

 

- 'ဤသို႔ျဖစ္ပြားခဲ့သည္
ဟု တုိက္ရိုက္ေရးသားမည့္အစား ထိုသို႔ျဖစ္ပြားခဲ့သည္ဟု ဦး ကမွ ေျပာဆိုသည္ဟု ေရးပါ။

 

- ‘ထိုကိစၥကို ဦး ကလုပ္ခဲ့သည္
ဟု မေရးပဲ ထိုကိစၥကို ဦး ကလုပ္ခ့ဲသည္ဟု ဦး မွ ေျပာဆိုလုိက္သည္
ဟု ေရးသားပါ။

- သတင္းအရင္းအျမစ္ထံမွရရိွေသာ
သတင္းအခ်က္အလက္သည္ မရိွမျဖစ္လိုအပ္သည္ဆိုသည္ကို ေသခ်ာ ေအာင္လုပ္ရန္လိုသည္။

 

သို႔ေသာ္လည္း ေနာက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ ဥပမာမ်ားကို
အလြန္အကၽြံမသံုးမိရန္ လုိသည္။
အတည္ျပဳ၍ မရ ေသာ သတင္းမ်ားအရဟုဆိုသည္ႏွင့္ ေျပာဆိုလိုက္သည္
အစရိွသည့္ အသံုးအႏႈန္းမ်ားသိပ္မ်ားေနပါက
သင္၏ သတင္းဇာတ္လမ္းကို အားနည္းသြားေစလိမ့္မည္။ အသေရဖ်က္သည့္ စကား၊ အသေရဖ်က္သည့္ စာမ်ားႏွင့္
သက္ဆုိင္သည့္ဥပေဒမ်ား၊ က်င့္၀တ္မ်ားကိုလည္း သိထားဖို႔လိုသည္။ သတိထားပါ။
ထိုသိုေျပာဆိုလုိက္သည္
ဆိုသည့္စကားလံုးသည္ သင့္အား
တရားစြဲဆိုႏုိင္ေသးသည့္ စကားလံုးျဖစ္သည္ကို မေမ့ ပါႏွင့္။ မိမိ၏
သတင္းအရင္းအျမစ္ပုဂၢိဳလ္သည္ သတင္းကိုေပးလိုေသာ္လည္း သူ၏ အမည္ကို မေဖာ္ျပရန္ေတာင္း

ဆိုလာသည့္အခါ...

 

- မိမိကိုယ္ကိုလည္းျပန္ေမးပါ။ ထိုသူသည္
အဘယ့္ေၾကာင့္ အမည္မေဖာ္လုိသနည္း။

သင္၏ သတင္းအရင္းအျမစ္မွ
ဤသို႔ေတာင္းဆိုလာသည့္အခါမ်ဳိးတြင္ ခ်က္ခ်င္းသေဘာမတူလုိက္ပါႏွင့္။ အကယ္၍ ထိုသူက
အဘယ့္ေၾကာင့္ သတင္းမွန္အားထုတ္ေဖာ္လိုသည္ဆိုသည္ႏွင့္ အဘယ့္ေၾကာင့္အမည္ မေဖာ္လိုေၾကာင္း
ေျပာဆိုရွင္းျပၿပီးမွသာ သေဘာတူပါ။

ထိုသူတို႔၏ ပုဂၢိဳလ္ေရးလံုျခံဳမႈအျပင္
အျခားၿခိမ္းေခ်ာက္မႈမ်ား ရိွေနပါေသးသလား။ သတင္းအရင္းအျမစ္ လူပုဂၢိဳလ္၏
လံုျခံဳေရးႏွင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းကို အမွန္တကယ္ထိခုိက္ႏုိင္ေသာေၾကာင့္ အမည္ကို မထုတ္
ေဖာ္လိုျခင္းေလာ။ ထိုသတင္းအရင္းအျမစ္ပုဂၢိဳလ္၌ အျခားလွ်ိဳ႕၀ွက္ထားေသာ
အေၾကာင္းအခ်က္မ်ား က်န္ရိွေနမေန (သို႔) သတင္းမီဒီယာကို ထိုသူကအသံုးခ်လို၍
ျပဳလုပ္ျခင္းလား ဆိုသည္မ်ားကိုေသခ်ာ ေအာင္စီစစ္ရန္လိုသည္။

- သင္၏ သတင္းအရင္းအျမစ္လူအမည္အား
အမည္မေဖာ္လိုသူအျဖစ္ သင္ကထိမ္းသိမ္းထားရမည္ ဆိုသည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို
သေဘာတူေသာအခါတြင္ -

သတင္းလာေသာေနရာမွ အေျခအေနမ်ားအား
တတ္ႏုိင္သမွ် အေသးစိတ္မွတ္တမ္းတင္ကာ သတင္းအရင္း အျမစ္လူပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္
သင္သေဘာတူညီခ်က္ရယူပါ။

• ‘တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕မွ
က်န္းမာေရးလုပ္သားကိုယ္တုိင္သည္လည္း အိတ္ခ်္အုိင္ဗြီႏွင့္ေနထုိင္ေနသူျဖစ္သည္

ဆိုသည့္စကားစုသည္ ျမန္မာျပည္အေရွ႕ဖက္ျခမ္းမွ
အိတ္ခ်္အုိင္ဗြီဒုကၡသည္တဦး
ဆိုသည့္ စကားစုထက္ ပို၍ ေကာင္းသည္။

စာဖတ္သူမ်ားသိသာေစရန္
သတင္းအရင္းအျမစ္လူပုဂၢိဳလ္၏ ေနာက္ခံသမိုင္းေၾကာင္းအတိုကို အျမဲတမ္း ေဖာ္ျပေပးရမည္။

- ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားႏွင့္ အခ်က္အလက္မ်ား

ခြင့္ျပဳခ်က္ရထားေသာ သတင္းအရင္းအျမစ္၏
နာမည္အား လြတ္လပ္စြာကိုးကားႏုိင္သည္။

 

အမည္မေဖာ္လုိသည့္ သတင္းအရင္းအျမစ္မ်ားအား အသံုးျပဳေသာအခါ
ထိုအမည္မေဖာ္လိုသူသည္ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားေပးပို႔ရန္
အရည္အခ်င္းျပည့္မီွသူျဖစ္ရမည္။

ဥပမာအားျဖင့္ လူမ်ဳိးေရးခြဲျခားသူ လူပုဂၢိဳလ္တဦးမွ
အျခားတုိင္းရင္းသားအုပ္စုမ်ားအေပၚ ေပးေသာ ထင္ျမင္ ခ်က္မ်ားကို အသံုးျပဳ၍ မရ။

အျမဲသတိရွိေနရန္လုိသည္မွာ အမည္နာမကို အရင္ရေအာင္ေတာင္းပါ၊
ၿပီးမွထင္ျမင္ခ်က္ကိုရယူပါ။

 

 

Comments

  1. naing naing says:

    ဆရာ ကြၽန္​​ေတာ္​​ေဝွး​ေစ့ အ​ေရျပား​ေပၚမွာ ဝက္​ခ်ံလို အဖုထြက္​​ေနလို႔ပါညစ္​လို႔လဲမရပါ တအားညစ္​​ေတာ့နာပါတယ္​ ဝက္​ျခံလိုထြက္​မလာဘဲ အ​ေရျပားကြဲသြားပါတယ္​ အျဖဴဖက္​က​ေလးထြက္​လာတယ္​ ​ေျခလို႔လဲမရဘူးအခဲလိုက္​ အတိုင္​းပါဘဲ ​ေနာက္​​ေတာ့​ေသြး​ေတြထြက္​လာကာတယ္​ဆရာ အခုလဲအဖုထက္​ထြက္​ျပန္​ဘီ ဘာျဖစ္​တာလဲဆရာ သူမ်ား​ေတြမွာ​ေကာ ျဖစ္​တက္​ပါလား ​ေျဖ​ေပးပါဆရာ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Captcha *

Follow me on:

Back to Top