3
Sep

သတင္းတင္ျပျခင္းမတိုင္မီကာလ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္း (၃)သတင္းအရင္းအျမစ္မ်ားအား ကာကြယ္ျခင္း

- သတင္းအရင္းအျမစ္လူပုဂၢိဳလ္မ်ားကို အကာအကြယ္ေပးျခင္းသည္
ႏုိင္ငံတုိင္းတြင္ တရား၀င္အသိအ မွတ္ျပဳထားျခင္းမူ မရိွ။

 အေမရိကန္ႏွင့္
ၾသစေတးလ်ႏုိင္ငံမ်ား၌ ရံဖန္ရံခါဆိုသလို သတင္းေထာက္မ်ားသည္ သူတို႔၏သတင္း အရင္းအျမစ္
လူပုဂိၢဳလ္မ်ားအား ေဖာ္ထုတ္ျပသျခင္းမျပဳသျဖင့္ ရက္တိုခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံရ သည့္
သာဓကမ်ားရိွသည္။

 

အကာအကြယ္ေပးေရးသည္ ခၽြင္းခ်က္အေနျဖင့္တည္ရိွေသာ
သေဘာမ်ဳိးျဖစ္သည္။ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမူကား မ ဟုတ္။

- ဥေရာပေကာင္စီလူ႔အခြင့္အေရးေၾကညာစာတမ္း The Council of
Europe Convention on Human Rights တြင္လည္း
အဆိုပါအခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားျခင္းမရိွေပ။ သို႔ေသာ္ အဖြဲ႔၀င္ႏုိင္ငံမ်ားအတြင္း
သတင္းေထာက္အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ သတင္းေထာက္မ်ားသည္ သူတို႔၏ သတင္းအရင္း အျမစ္မ်ား
အား မည္ကလာသည္ဆိုျခင္းကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာရန္မလိုေပ။ ဤအခ်က္ကို ထုိေၾကညာစာတမ္း၏
အပုိဒ္ (၁၀) ၌ မိမိဆႏၵေဖာ္ျပခ်က္မ်ားဆုိင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးဟူေသာ အခန္း၌ ေဖာ္ျပထားသည္။

 

အိတ္ခ်္အုိင္ဗြီကိစၥမ်ားကို
ဆက္လက္သတင္းေပးပို႔ေဆာင္ရြက္ျခင္း

အဆိုပါကိစၥမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သတင္းေပးပုိ႔မ၍မ်ားျပဳလုပ္ရန္
လိုအပ္လာေသာအခါ သင့္အေနျဖင့္ လိုအပ္ ေသာသတင္းမ်ား အျပည့္အစံုရရိွရန္
ေသေသခ်ာခ်ာေဆာင္ရြက္ရန္လိုသည္။ မည္သည့္အရာသည္ အေရးႀကီး၍ မည္သည့္သတင္းသည္
အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ ေခါင္းစဥ္မ်ားႏွင့္ အက်ဴံး၀င္သည္ကို သိရိွရန္လိုသည္။

 

သတင္းေထာက္မ်ားအေနျဖင့္ -

- အင္တာနက္သည္ ယခုအခ်ိန္အခါ၌ သင့္လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း
သတင္းအသစ္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာရန္အတြက္ တိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးရန္ အလြန္အသံုး၀င္ေသာ
ကိရိယာျဖစ္သည္။ အင္တာနက္မွတဆင့္ အျဖစ္အပ်က္မ်ား၊ သတင္းမ်ားအား ေျခရာေကာက္ျခင္း၊
အခ်က္အလက္အသစ္မ်ားျဖင့္ မြမ္းမံျခင္းတုိ႔ ျပဳလုပ္ႏုိင္သည္။

- အေကာင္းျမင္ေတြးဆခ်က္ ရိွပါေစ။
အိတ္ခ်္အုိင္ဗြီ/ေအအုိင္ဒီအက္စ္သည္ ေၾကာက္စရာလန္႔စရာ ေကာင္းေသာေရာဂါဟု
ေျပာ၍ရႏုိင္ပါသည္။ အခ်ဳိ႕ေသာသူမ်ားသည္ အိတ္ခ်္အုိင္ဗြီ/ေအအုိင္ဒီအက္စ္ ကုသမႈမ်ား၊
ျဖစ္ပြားမႈမ်ားအား ရိုးရိုးသားသားတင္ျပေျပာဆိုျခင္း မလုပ္သည္ကိုေတြ႔ေနရသည္။
ထိုကဲ့သို႔ေသာ သတင္း ဇာတ္လမ္းအေျခအေနမ်ဳိးႏွင့္ ႀကံဳေတြ႔ရပါက လြတ္လပ္ေသာ၊
သိကၡာရိွေသာ ဒုတိယ ထင္ ျမင္ယူဆခ်က္ ကို ရွာေဖြဖို႔လိုသည္ (ေအာက္တြင္ၾကည့္ပါ)။

 

- ဇာတ္လမ္းမ်ားအတြက္
အမ်ဳိးအစားေပါင္းစံုပါ၀င္သည့္ သတင္းအရင္းအျမစ္မ်ားရရိွေရး စဥ္းစားရန္လိုသည္။
ထိုအထဲတြင္ သုေတသနရလဒ္မ်ားကို စာအုပ္ထုတ္ေ၀ျခင္း၊ သုေတသန ေၾကျငာခ်က္မ်ား အစရိွသျဖင့္
ပါ၀င္သည္။ ဥပမာ - ကုထုံးအသစ္ (သို႔) ေဆး၀ါးကုသပံုျဖစ္စဥ္မ်ား၊ အစီရင္ခံစာမ်ား၊
လူထု အၾကားကူး စက္ပ်ံ႕ႏွံ႔ျခင္း ကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း၊ တရား၀င္ထုတ္ျပန္ေသာ
သိပၸံနည္းပညာဆုိင္ရာ ေပၚလစီမူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ ကိစၥရပ္မ်ား ပါ၀င္သည္။

 

- တခုသိထားရန္လိုသည္မွာ သိပၸံပညာရွင္မ်ား၏
တင္ျပခ်က္အျမင္မ်ားအား စိတ္၀င္စားဖြယ္ေကာင္းေသာ သတင္းဇာတ္လမ္းမ်ားအျဖစ္သို႔
ဖန္တီးႏုိင္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ သတင္းေပးပုိ႔ခ်က္မ်ားအျဖစ္လည္း ေျပာင္းလဲ ဖန္တီး၍
ရသည္။ ထိုျဖစ္စဥ္သုေတသနျပဳခ်က္မ်ားသည္ လူသားဆန္ေသာ႐ႈေထာင့္အျမင္မ်ားကို
ထင္ဟပ္ ေစသည္။ ဆရာ၀န္မ်ား၊ သူနာျပဳမ်ား၊ ပညာရွင္မ်ား၊ အလုပ္သမားမ်ား၊
အိတ္ခ်္အုိင္ဗြီ/ေအ အုိင္ဒီ အက္စ္ႏွင့္ေနထိုင္ေနသူမ်ား၊ သုေတသီမ်ား၊ ေဆြမ်ဳိးမ်ား၊
မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းမ်ား အစရိွသူတို႔ အေၾကာင္းတင္ဆက္ထားသည့္
သတင္းဇာတ္လမ္းမ်ားဖန္တီးရန္ သင့္အေနျဖင့္ စဥ္းစားၾကည့္ႏုိင္ပါသည္။ သတင္းဖန္တီးရမည့္လူစာရင္းက
မ်ားလုိက္တာဟု ဆိုေကာင္းဆိုေပမည္။ သို႔ေသာ္ သင့္ကိုယ္သင္အျမဲ ျပန္ေမးေနရမည့္ေမးခြန္းမွာ
ထိုထိုေသာ သတင္းဇာတ္လမ္းမ်ားထဲတြင္ မရိွမျဖစ္လိုအပ္ေသာ သတင္း တန္ဖိုးမွာ
အဘယ္အရာနည္း ဆိုေသာေမးခြန္းပင္ျဖစ္၏။

 

- မေမွ်ာ္လင့္ထားေသာ
သတင္းဇာတ္လမ္းေကာင္းမ်ားရႏုိင္ရန္ အျမဲအသင့္ရိွပါ။ အိတ္ခ်္အုိင္ဗြီ/ေအ

 

သင့္ကိုယ္သင္အျမဲ ျပန္ေမးေနရမည့္ေမးခြန္းမွာ
ထိုထိုေသာသတင္းဇာတ္လမ္းမ်ားထဲတြင္ မရိွမျဖစ္ လိုအပ္ေသာ သတင္းတန္ဖိုးမွာ အဘယ္အရာနည္း
ဆိုေသာေမးခြန္းပင္ျဖစ္၏။

 

အုိင္ဒီအက္စ္ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးလုပ္သူမ်ား၊
ေဆြးေႏြး၀ုိင္းႏွင့္ အစည္းေ၀းမ်ား၌ ေျပာၾကားသည့္အေတြ႔အႀကံဳမ်ားသည္လည္း
သတင္းဇာတ္လမ္းေရးရန္ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာမ်ားျဖစ္သည္။ အေတြ႔ အႀကံဳမ်ားေသာ
သတင္းေထာက္မ်ားအေနျဖင့္မူ ပံုမွန္အစည္းအေ၀းမ်ား၊ ေဆြးေႏြးခန္းမ်ားမွ စိတ္၀င္စားဖြယ္
ဇာတ္လမ္းေကာင္းရရန္မွာ ရွားပါးေၾကာင္း သိထားၿပီးျဖစ္၏။ မေမွ်ာ္လင့္ပဲ
ဇာတ္လမ္း ေကာင္းမ်ားရရိွရန္မွာ တုိက္ရိုက္မဟုတ္ေသာ အျခားအျခားေသာကိစၥမ်ား
ေျပာၾကေဆြးေႏြးၾကရင္းမွ ပို၍ရရိွႏုိင္သည္။ ထိုသို႔ေသာ ဇာတ္လမ္းေကာင္းမ်ားကို
လိုအပ္သည့္ျဖည့္စြက္မႈမ်ား ထပ္မံျပဳလုိက္ျခင္း အားျဖင့္ ပို၍အားေကာင္းေသာ
စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ ဇာတ္လမ္းမ်ားျဖစ္လာၾကသည္။ သိပၸံပညာရွင္မ်ား၊ ဗ်ဴရိုကရက္မ်ား၊
ဆရာ၀န္မ်ား၊ သုေတသနလုပ္သူမ်ား၊ အစုိးရမဟုတ္ေသာအဖဲြ႔ အစည္းမ်ား အစရိွသူတို႔ႏွင့္
ဆက္ဆံေရးတရပ္ တည္ေဆာက္ ရန္လိုသည္။ သင့္အေနျဖင့္ ထုိသူမ်ားထံသို႔စတင္၍
မိတ္ဆက္လည္ပတ္ျခင္းမ်ိဳးျဖင့္ အစပ်ဳိးသင့္ေပသည္။ သတင္းဇာတ္လမ္းေကာင္း
ခ်က္ခ်င္းရရိွရန္အတြက္ ျပဳလုပ္စရာမလိုပါ။ သို႔ေသာ္ သူတို႔လုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ
မိမိဖက္မွလည္း စိတ္၀င္စားမႈရိွေၾကာင္း ျပသျခင္းျဖင့္ အနာဂတ္တြင္ သူတို႔၏
သုေတသနျပဳခ်က္မ်ားအား သတင္းေဆာင္းပါးဇာတ္လမ္းမ်ားအျဖစ္ ျပန္လည္ဖန္တီးႏိုိင္ေပလိမ့္မည္။
ေနာက္ပုိင္းတြင္လည္း ထပ္မံသြား ေရာက္လည္ပတ္ျခင္း၊ တယ္လီဖုန္းဆက္၍
အျမဲဆက္သြယ္မႈျပဳျခင္း အစရိွသည္တို႔ကို ဇာတ္လမ္းရွာေဖြရန္ အတြက္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ ထိုသူတို႔မအားလပ္သည့္အခါ
အျခားသုေတသနလုပ္သူမ်ားႏွင့္ပါ တဆင့္ဆက္ သြယ္ေပးရန္ကိုလည္း မိမိဖက္မွ ေမတၱာရပ္ခံႏုိင္သည္။

 

ရုပ္ျမင္သံၾကားသတင္းအတြက္

ရုပ္ျမင္သံၾကား သတင္းသမားအေနႏွင့္လည္း
အထက္တြင္ေဖာ္ျပထားခဲ့ၿပီးျဖစ္သည့္ ေလ့လာလုပ္ေဆာင္ ရမည့္ က႑မ်ား သေဘာသဘာ၀အတုိင္း
လုိက္နာေဆာင္ရြက္ေလ့က်င့္ရန္ပင္ျဖစ္သည္။ သင့္အေနျဖင့္ ပုံမရွိပါက
အလုပ္မျဖစ္ႏုိင္ေတာ့ဟု မထင္ပါႏွင့္၊ မေတြးပါႏွင့္။ အရင္ဆုံး ဇာတ္လမ္းအက်ဥ္းေရးသား၍
ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ၿပီးမွ ပုံကုိေနာက္မွရေအာင္ ရွာေဖြျခင္းလည္း လုပ္ႏုိင္ပါသည္။
သင္လိုအပ္သည့္ျမင္ကြင္းမ်ား၊ သတင္းမ်ား ရရိွရန္အတြက္ သင္၏ကင္မရာသမားကို
လိုအပ္သေလာက္ အခ်ိန္အလံုေလာက္ေပးရန္ အေရးႀကီးသည္။ ကင္မရာသမားအေနျဖင့္ အခ်ိန္အလံုအေလာက္မရပါက
သင့္အေနျဖင့္ေကာင္းမြန္သည့္ ရုပ္သံသတင္း ဇာတ္လမ္း တပုဒ္ ရလိမ့္မည္မဟုတ္။
လက္ေတြ႔အလုပ္မလုပ္ခင္ မိမိထုတ္လုပ္မႈအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္းသည္
သင္ဖန္တီးမည့္ဇာတ္လမ္းအတြက္ မရိွမျဖစ္လိုအပ္သည္။ ထို႔အတြက္ သင္ဖန္တီးလိုေသာ သတင္း ဇာတ္လမ္းအတြက္၊
သင္ရင္ဆုိင္ရမည့္စိန္ေခၚမႈမ်ားအတြက္လည္း ႀကိဳတင္ စဥ္းစားထားရန္လိုသည္။

 

 

သတင္းဇာတ္လမ္းအက်ဥ္းေရးသားျခင္း

လက္ေတြ႔ကြင္းဆင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းမျပဳမီွ
ဇာတ္လမ္းအတုိအရွည္ႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအား သင္၏ အယ္ဒီတာ ႏွင့္
တုိင္ပင္ႏွီးေႏွာဖို႔လိုသည္။ ထိုသူတို႔၏ ခြင့္ျပဳခ်က္လည္း လိုအပ္သည္။ သင္ဖန္တီးလိုသည့္
ဇာတ္လမ္း အတြက္ ႏွစ္မ်က္ႏွာစာတင္ျပခ်က္ကို သင္လုပ္လိုသည့္အတုိင္း
အတိအက် ေရးသားတင္သြင္းရန္ လိုသည္။ ဤလုပ္ငန္းစဥ္ကို
ပစၥည္းတခုေရာင္းခ်သည့္အလုပ္တခုကဲ့သို႔ သင့္စိတ္တြင္မွတ္ယူ၍ လုပ္ကုိင္ပါ။
ည့ံဖ်င္းေသာ သတင္းဇာတ္လမ္းအက်ဥ္းမ်ားသည္ လူတုိင္းအတြက္ အခ်ိန္ကုန္ေစသျဖင့္
သင့္အေနႏွင့္ ေကာင္းမြန္သည့္ အလုပ္တခုလုပ္ေနေၾကာင္း မိမိကိုယ္ကိုေသခ်ာပါေစ။

 

အကယ္၍သင္သည္ ပံုႏွိပ္ေလာကမွ သတင္းေထာက္တေယာက္ျဖစ္ပါက
သင္ျဖည့္စြက္လိုသည့္အခ်က္မ်ား၊ အေျခအေနမ်ားအတြက္ သင့္တြင္ေနရာမ်ားမ်ား
ပိုရရိွႏုိင္သည္။ ႐ုပ္သံသတင္းဇာတ္လမ္းထက္ ပိုမိုရွည္လ်ား ၿပီးျပည့္စံုသည့္
ဇာတ္လမ္းတခုကို ဖန္တီးႏုိင္သည္။ သင္အႀကိဳက္ႏွစ္သက္ဆံုးေသာစိတ္ကူး၊ ေခါင္းစဥ္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္၍ ခ်ေရးသားထားဖို႔လိုသည္။ ထိုအထဲကမွ ဦးစားေပးရမည့္ေခါင္းစဥ္သည္ အဘယ့္ေၾကာင့္ပို၍
စိတ္၀င္စား စရာေကာင္းေၾကာင္း သတင္းတန္ဖိုးရိွေၾကာင္း ျပဆို၍ ေရြးခ်ယ္ရမည္။

 

ေကာင္းမြန္သည့္ သတင္းဇာတ္လမ္းမ်ားသည္
အားေကာင္းသည့္စူးစုိက္မႈတခု ရိွေလ့ရိွသည္။ မွ်တသည္။ သတင္းအခ်က္အလက္ျပည့္စံုသည္။
ေနာက္ခံဇာတ္လမ္းလည္း အားေကာင္းေလ့ရိွသည္။ ထိုသို႔ေကာင္း မြန္မွ သာ သင္၏စာဖတ္ပရိသတ္အတြက္
႐ုပ္ေထြးမႈမရွိပဲ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းျဖစ္ေပမည္။ သင့္သူငယ္ခ်င္း တေယာက္ အား
ေျပာေနသလိုမ်ဳိးျဖင့္ သတင္းဇာတ္လမ္းတခုလုံးကို ခ်ေရးပါ။ လိုအပ္ေသာ သတင္းမ်ားမွာမူ
ထိုအထဲတြင္ အားလုံးပါေနရေပမည္။ သင္ေျပာလိုသည္မ်ားကို အေျပာခံရသူက
စိတ္၀င္စားမႈအျပည့္ျဖင့္ သိဖို႔လိုသည္။ ထိုသို႔ခ်ဥ္းကပ္ျခင္းျဖင့္ သင္၏
အယ္ဒီတာႏွင့္ စာဖတ္ပရိသတ္၏ စိတ္၀င္စားမႈကို သင္ရရိွႏုိင္ေပလိမ့္မည္။ ေရဒီယိုႏွင့္
တီဗီြသတင္းသမားမ်ားအေနျဖင့္ ေခါင္းစဥ္အတိုမ်ားကိုအသံုးျပဳ၍ စတင္ရမည္။ ေခါင္းစဥ္သည္
၀ါက်ႏွစ္ေၾကာင္းထက္မပိုေစပဲ က်စ္လစ္တိက်ေနရမည္။ ဇတ္လမ္းမည္သို႔ပင္ ရွည္ေနေစကာမူ
သင့္အေနျဖင့္ ရွင္းလင္းတိုေတာင္းေသာ ေခါင္းစဥ္ဖန္တီးမႈျဖင့္
ပရိတ္သတ္ကို ရွင္းျပႏုိင္သည္။ ေခါင္းစဥ္ကိုၾကည့္လုိက္သည္ႏွင့္
မည္သည့္အေၾကာင္းေျပာေနသည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိေနေစ ရမည္။

 

သင္၏ ေခါင္းစဥ္အတိုသတ္မွတ္ျခင္းကိစၥ ၿပီးေသာအခါ၌
သတင္းဇာတ္လမ္းတခုလံုး၏ မူၾကမ္း
outline အား ေရးသားရန္လိုသည္။ ထိုမူၾကမ္းသည္
တမ်က္ႏွာခန္႔ရိွသင့္၍ သတင္းဇာတ္လမ္းတြင္းပါရိွမည့္ အေသး စိတ္အခ်က္အလက္မ်ား
ပါ၀င္ေနရမည္။ ဒုတိယစာမ်က္ႏွာတြင္ သင္႐ုိက္ကူးမည့္ဇာတ္လမ္း၏ အစီအစဥ္ ဇာတ္ကြက္မ်ားႏွင့္ဆုိင္ေသာ
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ပါ၀င္ေနရမည္။ သည့္ေနာက္ မိမိတို႔ အဘယ္အရာအား
အတိအက်ျမင္ေတြ႔ရမည္နည္း။ သင္အသံုးျပဳသည့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းထားသူ၏ အမည္ႏွင့္
တယ္လီဖုန္းနံပါတ္၊ အိမ္လိပ္စာစသျဖင့္ ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာမ်ား ပါ၀င္ဖို႔လိုသည္။ အထက္၌
ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ အခ်က္မ်ားမွာ သင္ ဇာတ္လမ္းအက်ဥ္းေရးသားရန္
အႀကံျပဳခ်က္မ်ားပင္ျဖစ္သည္။

 

နိဗၺာန္ဘုံမွ သတင္းေထာက္မ်ားႏွင့္ ငရဲဘုံမွ
သတင္းေထာက္မ်ား

 

အိႏိၵယႏုိင္ငံ အေရွ႕ေျမာက္ေဒသရွိ ရွဲလ္ေလာင္႔
က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပဲြတခု၌ အိတ္ခ်္ အုိင္ဗြီႏွင့္ ေနထုိင္ေနသူမ်ားက
သူတုိ႔ကုိယ္၌ သတင္းေထာက္မ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆုံရစဥ္ ေကာင္းမြန္ေျပျပစ္သည့္ အျပဳအမူ မ်ားရွိသလုိ
သိပ္သိမ္ေမြ႔ေျပျပစ္မႈမရွိသည့္အခါမ်ား ရွိသည္ကုိ ေဖာ္ထုတ္ျပသခဲ့ၾကသည္။

 

နိဗၺာန္ဘုံမွသတင္းေထာက္မ်ား

ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းျခင္းမျပဳခင္
အရင္ႀကိဳတင္ညိႇႏိႈင္းေလ့ရွိၿပီး ေနာက္ဆုံးအခ်ိန္ကုန္ခါနီးမွ ထ
,
လုပ္တတ္ သူမ်ား မဟုတ္ေပ။ သူတုိ႔၏
ခ်ဥ္းကပ္ပုံမွာလည္း ေလးစားမႈအျပည့္ရွိသလုိ ခင္မင္ရင္းႏွီးမႈလည္းရွိသည္။ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းမႈေပးသူကုိလည္း
ဖိအားတြန္းအားေပးျခင္း မျပဳ၊ သုိ႔ေသာ္ အဘယ့္ေၾကာင့္ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခ်င္ သည္ကုိမူ
ရွင္းလင္းျပရမည္ျဖစ္သလုိ ဤေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္းေၾကာင့္
အိတ္ခ်္အုိင္ဗြီႏွင့္ေနထုိင္သူမ်ား၏ အေရး ကိစၥအား
လူအမ်ားပုိမုိသိျမင္နားလည္လာေအာင္ မည္သုိ႔အေထာက္အကူျဖစ္ႏုိ္င္သည္ကုိမူ ရွင္းျပသူ မ်ားျဖစ္သည္။

 

ခ်ိန္းဆုိထားသည့္ အခ်ိန္အတုိင္း
အခ်ိန္ႏွင့္ေရာက္ၾကသည္။ ေနာက္က်မည္ဆုိပါက ဖုန္းဆက္ရွင္းျပ သလုိ
ေတာင္းပန္တတ္ၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။

ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္းကုိလည္း
ေရာက္ေရာက္ခ်င္း ခ်က္ခ်င္း မစ
, ၾကေပ၊ ယုံၾကည္မႈတရပ္ တည္ ေဆာက္ႏုိင္ရန္ အခ်ိန္ယူလုပ္ကုိင္ေလ့ရွိသလုိ
ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္းကုိ လုိလုိခ်င္ခ်င္သေဘာတူျခင္း၊ စိတ္ အေႏွာင့္အယွက္မရွိပဲ ေပးျခင္းကုိ
ေသခ်ာေအာင္၊ က်ိန္းေသေအာင္လုပ္ၾကသူမ်ား ျဖစ္သည္။ မုိဘိုင္းလ္ဖုန္းမ်ား ပိတ္ထားရန္လုိပါကလည္း (ရုံးတြင္း/အိမ္တြင္း ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းေနစဥ္ အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ႏုိင္သည္ ဆုိပါက)
တေလးတစားႏွင့္ အ ေႏွာင့္အယွက္မျပဳေရး ပန္ၾကားသူမ်ားလည္းျဖစ္သည္။

 

ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္းမစ,
ခင္ ေျပာသင့္သည္မွာ... အကုိ/အမရဲ႕အေတြ႕အႀကံဳကုိ
က်မကုိေျပာျပဖုိ႔ သေဘာ တူတဲ့အတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္၊ က်မေမးတဲ့ေမးခြန္းေတြထဲမွာ
ကုိယ္ေရးကုိယ္တာကုိ သိပ္ၿပီး ႏိႈက္ႏိႈက္ ခၽြတ္ခၽြတ္ေမးသလုိျဖစ္သြားရင္
မေျဖပဲေနလုိ႔ရပါတယ္။ အားမနာပါနဲ႔၊ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္းကုိ ရပ္ခ်င္တယ္ ဆုိရင္လည္း
အခ်ိန္မေရြး က်မကုိေျပာပါ
ဟူ၍ပင္ျဖစ္သည္။

 

ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္းမစခင္
အိတ္ခ်္အုိင္ဗြီႏွင့္ေနထုိင္ေနသူမ်ားကုိ ေမးျမန္းခန္းအတြက္ အခ်ိန္ဘယ္ ေလာက္
ကာကာ ေပးႏုိင္မည္ဆုိသည္ကုိ
ေမးသူမ်ားလည္းျဖစ္သည္

 

ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းေနစဥ္
ရင္းႏွီးေဖာ္ေရြေသာအသံႏွင့္ စိတ္၀င္စားမႈရွိပါသည္ဟူေသာ အဓိပၸာယ္ထြက္သည့္ ကုိယ္ဟန္အမူအရာကုိ
သတင္းေထာက္မ်ားမွ ျပသင့္အသုံးျပဳသင့္သည္။ အိတ္ခ်္အုိင္ဗြီႏွင့္ေနထုိင္ေနသူ၏ အမည္နာမကုိလည္း
ေလးစားစြာေခၚဆုိသင့္သည္။ ေမးခြန္းမ်ားကုိလည္း ရွင္းလင္းစြာ၊ ျဖည္းညႇင္းစြာ၊ ရိုးရွင္း
စြာေမးသင့္သည္။ အဆုံးစြန္႔ အိတ္ခ်္အုိင္ဗြီႏွင့္ေနထုိင္ေနသူက
ေရွ႕ေနာက္မညီေသာအေျဖကုိ ေျဖလာသည့္ အခါတြင္လည္းေကာင္း၊ ေမးသည့္ေမးခြန္းကုိ
မေျဖႏုိင္သည့္အခါတြင္လည္းေကာင္း ႐ိုင္းစုိင္းစြာ၊ ၾကမ္းတမ္း စြာ
ျပန္လည္မဆက္ဆံသင့္ေပ။

 

ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္းလုပ္သည့္ေနရာမွာ
႐ုပ္ျမင္သံၾကား (သို႔) ေရဒီယုိအသံလႊင့္႐ုံတုိ႔၌ လုပ္သည္ဆုိပါက အိတ္ခ်္ အုိင္ဗြီႏွင့္
ေနထုိင္သူအား သက္ေတာင့္သက္သာရွိေၾကာင္း ေသခ်ာေအာင္လုပ္ၿပီး၊ ေရ (သို႔) ေဖ်ာ္ရည္ အေအး
ျဖစ္ျဖစ္ သုံးေဆာင္ရန္ေပးထားသင့္သည္။

 

ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္းအဆုံးမသတ္ခင္
သတင္းေထာက္မ်ားအေနျဖင့္ အိတ္ခ်္အုိင္ဗြီႏွင့္ေနထုိင္ေနသူအား ထပ္မံျဖည့္စြက္လုိသည္မ်ား
ရွိမရွိ (သုိ႔) ထပ္မံရွင္းလင္းခ်က္ ေပးလုိသည္မ်ားရွိမရွိကုိ ေသေသခ်ာခ်ာ ေမးသင့္ သည္။

 

ေမးျမန္းမႈၿပီး၍ မခဲြခြာခင္
အိတ္ခ်္အုိင္ဗြီႏွင့္ေနထုိင္ေနသူအား ဖုန္းနံပါတ္ေပး၍ သူတုိ႔အေနျဖင့္ ေမးခ်င္ သည္မ်ားရွိပါက
(သုိ႔) ထပ္မံျဖည့္စြက္လုိသည္မ်ားရွိပါက အဆုိပါဖုန္းနံပါတ္ကုိ ဆက္သြယ္လာရန္
ေျပာရမည္။

 

အိတ္ခ်္အုိင္ဗြီႏွင့္ေနထုိင္ေနသူမွ
တကူးတကအခ်ိန္ေပး ေျဖၾကားေပးသည့္အတြက္၊ သူတုိ႔၏ အေတြ႔ အႀကံဳအား လာေရာက္ဖလွယ္ေပးသည့္အတြက္
ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းေျပာပါ။ တခ်ိန္တည္း၌လည္း သတင္းေထာက္မ်ား အေနျဖင့္
ဤသတင္းေဆာင္းပါး မည္သည့္အခါ၌ေရးသားေဖာ္ျပမည္ (သုိ႔) မည္သည့္ အခ်ိန္၌ အသံလႊင့္မည္ ဆုိသည္ကုိ
အသိေပးသင့္သည္။

 

အကယ္၍ သတင္းေထာက္မွ ကတိက၀တ္ျပဳပါက
(အထူးသျဖင့္ အစီအစဥ္အား တိတ္ေခြကူး၍ ပုိ႔ေပးမည္ဟု ကတိေပးသည္ဆုိပါက (သို႔)
ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္းပါသည့္စာမ်က္ႏွာအား မိတၱဴကူးပုိ႔ေပးမည္ဟု ကတိေပးသည္ ဆုိပါက)
အဆုိပါ ကတိက၀တ္ကုိ က်ိန္းေသေပါက္ေက်ႁပြန္သင့္သည္။

 

ငရဲဘုံမွသတင္းေထာက္မ်ား

, ေမးကတည္းက
႐ိုင္း႐ိုင္းစုိင္းစုိင္းႏွင့္စသလုိ ေလးစားမႈလည္းမရွိသည့္ သတင္းေထာက္သည္ ငရဲဘုံမွ သတင္းေထာက္ႏွင့္ကား
မျခား။ အခ်ိန္ေကာင္း၌ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းရန္လည္း ခြင့္ေတာင္းျခင္းမရွိ၊ ယခုခ်က္ ခ်င္းပင္
ေပးရန္ေတာင္းဆုိတတ္သည္။ ဤသုိ႔ေသာသတင္းေထာက္မ်ဳိးသည္
အိတ္ခ်္အုိင္ဗြီႏွင့္ေနထုိင္ေနသူမွာ သတင္းေထာက္ေမးသမွ် အကုန္လုပ္၊ အကုန္သေဘာတူေပးရမည့္
တာ၀န္ရွိသည္ဟု ယုံၾကည္ျပဳမူျခင္းပင္၊

 

ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းရန္အတြက္
ေနာက္က်မွေရာက္သလုိ လူအမ်ားကုိလည္း ေသေသခ်ာခ်ာႏႈတ္ခြန္းဆက္ ျခင္းမရွိ၊
ေရာက္ေရာက္ခ်င္းပင္ မွတ္စုစာအုပ္ (သုိ႔) မုိက္က႐ိုဖုန္း (သုိ႔) ကင္မရာကုိထုတ္၍
ခ်က္ခ်င္းလက္ ငင္းေမးျမန္းျခင္းကုိ ရွင္းလင္းျပျခင္းလည္း မရွိ။
ႀကိဳတင္ညိႇႏႈိင္းျခင္းလည္း မရွိ လုပ္ျခင္းပင္။

 

စာနာနားလည္မႈျပျခင္း
အလ်ဥ္းမရွိသည့္အျပင္ အိတ္ခ်္အုိင္ဗြီႏွင့္ေနထုိင္ေနသူအား လူတေယာက္အျဖစ္ပင္
ဆက္ဆံလုိစိတ္မရွိ။

 

ကုိယ္ေရးကုိယ္တာဆန္လြန္းသည့္
ေမးခြန္းမ်ားကုိေမးသည့္အျပင္ ေစာ္ေစာ္ကားကားအျပင္ ရင့္သီး ႐ိုင္းစုိင္းစြာလည္း
ေမးတတ္ျခင္းပင္။

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Captcha *

Follow me on:

Back to Top