5
Sep

သတင္းတင္ျပျခင္း (၁)

အိတ္ခ်္အုိင္ဗြီ၊ ေအအုိင္ဒီအက္စ္ႏွင့္ေနထုိင္ေနသူမ်ားအား
ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းျခင္း

အိတ္ခ်္အုိင္ဗြီ/ေအအုိင္ဒီအက္စ္သည္ သတင္းစာဆရာမ်ားအား
စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာေပးေနေပသည္။ ျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္ရွိေသာ အႀကီးဆံုးစိန္ေခၚမႈမွာ
အိတ္ခ်္အုိင္ဗြီ
/ေအအုိင္ဒီအက္စ္ရွိသူမ်ား၊
သုိ႔မဟုတ္
အိတ္ခ်္အုိင္ဗြီ/ ေအအုိင္ ဒီအက္စ္႐ုိက္ခတ္မႈအား ခံေနရသူမ်ားအား ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းရာမွာ၊ အလြတ္သေဘာေျပာဆိုရာမွာ၊ ဓာတ္ပံုမ်ားကိစၥႏွင့္ သတင္းကိစၥမ်ား၌ မည္သုိ႔မည္ပုံ ကုိင္တြယ္ဆက္ဆံရမည္နည္းဆိုသည့္အခ်က္ပင္။
လူအမ်ား၏ ပုဂၢလိကအခြင့္အေရးကို ကာကြယ္ေပးျခင္း၊
လွ်ဳိ႕၀ွက္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား
ေရးသားျခင္းအား ေရွာင္ရွားျခင္း၊
အျပစ္တင္ျခင္းႏွင့္ သမား႐ိုးက်သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား တည္တံ့ေစျခင္းတို႔ကို
ေရွာင္ရွားျခင္းႏွင့္
သူတုိ႔ အား သားေကာင္သဖြယ္ေျပာဆို သေဘာထားျခင္းမ်ားကို
ေရွာင္ရွားျခင္းတို႔သည္ က်င့္၀တ္ႏွင့္ညီေသာ၊ တရားမွ်တၿပီး
အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ အိတ္ခ်္အုိင္ဗြီ/ေအအုိင္ဒီအက္စ္အေၾကာင္း ေရးသားေဖာ္ျပခ်က္မ်ား
အတြက္
မရွိမျဖစ္
လုိအပ္ေပသည္။

ခက္ခဲေသာအေၾကာင္းအရာတခုအား ကိုင္တြယ္ရသူမည္သူ႔အတြက္မဆို ပထမဆံုးေျခလွမ္းမွာ ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး
မိမိ၏ခံစားမႈမ်ား၊
ေၾကာက္ရြံ႕မႈမ်ား၊
ထိခိုက္လြယ္မႈမ်ားႏွင့္ ဘက္လိုက္မႈမ်ားကို ဆန္းစစ္ရန္ပင္၊
ဤအခ်က္သည္ သူတို႔၏ပုဂၢလိကခံစားခ်က္မ်ားႏွင့္
ယံုၾကည္မႈမ်ားက
သူတို႔၏သတင္းအေပၚခ်ဥ္းကပ္ပံုႏွင့္ ေရးသားမႈအေပၚ ျပင္းျပင္းထန္ထန္
အက်ဳိးသက္ေရာက္ေနႏုိင္ေသာေၾကာင့္ သတင္းစာ ဆရာမ်ားအတြက္
အေရးႀကီးပါသည္။

အိတ္ခ်္အုိင္ဗြီ/ေအအုိင္ဒီအက္စ္ႏွင့္
ေနထုိင္ေနသူတေယာက္အား
ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းသည့္အခါ သူ၏လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အျမင္မ်ားအား စာနာနားလည္ေပးႏုိင္ရန္ အေရးႀကီးေပသည္။ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းရန္
ေမးခြန္းမ်ားကို ျပင္ဆင္ထားၿပီး
ဤေမးခြန္းမ်ားက သင့္ေလ်ာ္မႈရွိ၊ မရွိကို
ေဒသခံအိတ္ခ်္အုိင္ဗြီ
/ေအအုိင္ဒီအက္စ္ကိစၥ ၀န္ေဆာင္မႈေပးေနေသာအဖြဲ႔မ်ားကို မွတ္ခ်က္ေပးခုိင္းျခင္းျဖင့္
အေထာက္အကူျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ မျပဳခင္၊
သုိ႔မဟုတ္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းရန္သေဘာမတူခင္
သတင္းအရင္းအျမစ္ႏွင့္အတူေမးခြန္းမ်ားကို
ေဆြးေႏြးၾကည့္ပါကလည္း အေထာက္အကူ ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။

လွ်ဳိ႕၀ွက္မႈအားအျမဲတမ္းေလးစားရမည္။
အထူးသျဖင့္ သင္၏သတင္းအရင္းအျမစ္မွာ
အိတ္ခ်္အုိင္ဗြီ/ေအအုိင္ဒီအက္စ္ႏွင့္ေနထိုင္သူ၊ သုိ႔မဟုတ္ အိတ္ခ်္အုိင္ဗြီ/ေအအုိင္ဒီအက္စ္၏ ႐ိုက္ခတ္မႈကို အနီးကပ္ခံစားရ သူျဖစ္လွ်င္ေအာက္၌ ေဖာ္ျပထားသည့္ အခ်က္မ်ားသည္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခံရသူမ်ားႏွင့္
မည္သုိ႔မည္ပုံ ဆက္ဆံ ရန္အတြက္ လမ္းၫႊန္ေပးထားခ်က္မ်ားပင္ ျဖစ္သည္။

- ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခံရသူမ်ားအေနႏွင့္ သူတို႔မည္သူမည္၀ါျဖစ္သည္ဆိုျခင္းကို
ေဖာ္ထုတ္ျခင္းျဖင့္ ျဖစ္လာႏိုင္ဖြယ္ရွိေသာ
အက်ဳိးဆက္မ်ားကို ေသေသခ်ာခ်ာသိပါေစ။ ပီအယ္လ္အိတ္ခ်္အုိင္ဗြီ
ေခၚ
အိတ္ခ်္အုိင္ဗြီႏွင့္
ေနထုိင္ေနသူ
(HIV ႏွင့္ေနထုိင္သူ)တုိင္းသည္ သူတုိ႔၏လွ်ဳိ႕၀ွက္ပိုင္ခြင့္ကို
မသိၾကပါေပ။ အမ်ားစုကသတင္းေထာက္ေမးေသာ
ေမးခြန္းတုိင္းကို ေျဖဖို႔တာ၀န္ရွိသည္ဟုပင္ ထင္ၾကသည္။
ေျဖၾကားေပးမည့္သူသည္
အရွက္ခြဲျခင္း၊ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းတို႔ႏွင့္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အျမစ္တြယ္ေနေသာအရပ္၌ ေနေနရသူဆုိပါက
ေသေသခ်ာခ်ာနားလည္ၿပီးမွွ ေျဖေပးရန္
သေဘာတူတာမ်ဳိးျဖစ္ရန္ အထူးအေရးႀကီးသည္။ သူတုိ႔မည္သူ မည္၀ါမ်ားျဖစ္သည္၊
သူတို႔၏
အိတ္ခ်္အုိင္ဗြီရွိေနသည့္
အေနအထားကို လူသိရွင္ၾကားေဖာ္ထုတ္ၿပီးသည့္ေနာက္
လူ႔အသိုင္းအ၀ိုင္းမွ ၾကဥ္ထုတ္ခံရ၊
အႏွိပ္စက္ခံရၿပီး အသတ္ခံရသည့္အထိ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာအျဖစ္ အပ်က္မ်ား
တကမၻာလံုး၌ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနေလသည္။
အာဖရိကမွျဖစ္ရပ္တခုမွာ အမ်ဳိးသမီးတဦးက သူ႔၌အိတ္ခ်္အုိင္ဗြီရွိေၾကာင္း
သတင္းေထာက္တေယာက္အား ေျပာလုိက္အၿပီး၊
သူမအေၾကာင္းေဆာင္းပါးေပၚ ထြက္လာၿပီး ေနာက္
သူ႔ရြာကရြာသူရြာသားမ်ားက သူ႔အားေက်ာက္တံုးမ်ားႏွင့္
ထုသတ္ပစ္လိုက္ၾကသည့္ သာဓကရွိသည္။

အိတ္ခ်္အုိင္ဗြီ/ေအအုိင္ဒီအက္စ္အေၾကာင္း
ေကာင္းေကာင္းသိၿပီး
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား
အျပည့္အစံုရေနေသာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြင္းမွာပင္
အရွက္ခြဲျခင္းႏွင့္
ႏွိမ္ခ်ဆက္ဆံျခင္းမ်ားသည္ ပိုမုိသိမ္ေမြ႔ေသာ ပံုသ႑န္မ်ားႏွင့္ ရွိေနဆဲပင္။
ဥပမာအားျဖင့္
- အိတ္ခ်္အုိင္ဗြီ/ေအအုိင္ဒီအက္စ္ တားဆီးကာကြယ္ေရးလႈပ္ရွားမႈ၌
တက္ႂကြစြာပါ၀င္ေနၾကေသာ အိတ္ခ်္အုိင္ဗြီႏွင့္
ေနထုိင္ေနသူအမ်ားအျပားသည္
သူတုိ႔မည္သူမည္၀ါ ျဖစ္ၾကသည္ကုိ မေဖာ္ထုတ္ပဲေျဖေပးရသည္ကို
ပို၍ႏွစ္သက္ၾကသည္။ မၾကာခဏျဖစ္တတ္သည္မွာ
သူတုိ႔အေျခအေနေၾကာင့္ အလုပ္အကုိင္ကို ထိခိုက္သြားႏိုင္သည့္အတြက္
မိသားစုႏွင့္ ရင္းႏွီးေသာမိတ္ေဆြမ်ားမွ လြဲ၍
သူတို႔၏ အိတ္ခ်္အုိင္ဗြီ အေျခအေနအား
လူသိရွင္ၾကားမျပဳထားေပ။

- ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခံရမည့္သူအား ေသေသခ်ာခ်ာရွင္းျပၿပီး
ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္းအတြက္ သူတို႔ျပင္ဆင္ႏုိင္ေအာင္ လုပ္ပါ။

- သတင္းေထာက္ႏွင့္စကားေျပာရမည္ကုိ ေၾကာက္သည့္အလားအလာရွိေသာ
ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခံရမည့္သူအား ေအအုိင္ဒီအက္စ္အေရး
လုပ္ကုိင္ေပးေနသည့္အဖြဲ႔ကဲ့သုိ႔
စိတ္ခ်ရေသာၾကားခံမွတဆင့္ ခ်ဥ္းကပ္ႏုိင္ သည္။
သတင္းေထာက္အေနျဖင့္ ေျပာမည့္သူကို
စာနာစိတ္ျဖင့္ ျပဳမူဆက္ဆံေအာင္ ၾကားခံကကူညီေပးႏုိင္သလုိ
ေမးျမန္းခံရမည့္သူအား မတရားေမးခြန္းမ်ား
ေမးျခင္းမွလည္း အကာအကြယ္ေပးႏိုင္သည္။

- အျပစ္တင္ျခင္းႏွင့္ သမား႐ုိးက်ပံုစံမ်ားကို ေရွာင္ရွားပါ။

- စကားလံုးအသံုးအႏႈန္းမ်ား
အသုံးမျပဳခင္စဥ္းစားပါ။ စကားလံုးအသံုးအႏႈန္းမ်ားမွ စာဖတ္သူမ်ားအေပၚ ျပင္းထန္ေသာ
သက္ေရာက္မႈျဖစ္ႏုိင္ေပသည္။
အဆံုးအျဖတ္ေပးျခင္းမ်ဳိးမျဖစ္ေအာင္၊ ဖန္တရာေတေနေသာ
အသံုးအႏႈန္းမ်ားႏွင့္
ျပည့္ႏွက္မေနေအာင္၊ မွ်တေအာင္၊ မွန္ကန္ေအာင္ ဂ႐ုစိုက္ပါ။ သိပၸံပညာဆုိင္ရာ
တိုးတက္မႈမ်ားအေၾကာင္း
ေျပာဆုိေနျခင္းျဖစ္ပါက ေ၀ါဟာရမ်ားကို ပရိသတ္မ်ားအလြယ္တကူ နားလည္ေစႏုိင္ မည့္ စိတ္ကူးမ်ားႏွင့္
အသံုးအႏႈန္းမ်ားအျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲေပးပါ။ သတင္းမ်ားတြင္သံုးသည့္
စကားလံုးအသံုးအႏႈန္းမ်ား
တိက်ေသခ်ာေစရန္မွာ အလြန္အေရးႀကီးပါသည္။
တကယ့္ျဖစ္ရပ္မွန္ ဘ၀ဇာတ္ေၾကာင္းႏွင့္ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကို
အသံုးျပဳျခင္းသည္ သင္၏သတင္းကို ပုိၿပီးနားလည္လြယ္ေစပါသည္။ သတင္းတပုဒ္အတြင္း
လူသား႐ုပ္ပံုလႊာထည့္ျခင္းအားျဖင့္ ၿငီးေငြ႔စရာေကာင္းၿပီး ကိန္းဂဏန္းမ်ား၊
အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ေျခာက္ေသြ႔ေနႏုိင္သည့္
အေၾကာင္းအရာတခုကို ပုိ၍စိတ္၀င္စားစရာေကာင္းေသာ
ဖတ္စရာတခုအျဖစ္
ေျပာင္းလဲပစ္ႏုိင္ပါသည္။
သတင္းစာပညာေကာင္းအရ သတင္းစာဆရာမ်ားသည္
အိတ္ခ်္အုိင္ဗြီ/ေအအုိင္ဒီ အက္စ္ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို
နားလည္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ဤအခ်က္အလက္မ်ားကို
ပရိသတ္မ်ားထံ သူတို႔နားလည္ႏုိင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္
ေရးသားတင္ဆက္ ေပးပုိ႔ေပးရမည္ျဖစ္သည္။

ေတြဆံုေမးျမန္းျခင္းဆုိင္ရာ အေထြေထြအႀကံျပဳခ်က္မ်ား

- ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းျခင္းမျပဳမီ တတ္ႏိုင္သမွ် မ်ားမ်ားျပင္ဆင္ပါ။
အေၾကာင္းအရာကို သုေတသနလုပ္ေနစဥ္
ေပၚလာသမွ်ေမးခြန္းမ်ားကိုခ်ေရးပါ။
အၿပီးသတ္မွာေမးခြန္းမ်ားကို တခ်က္ျပန္ၾကည့္ၿပီး ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းစဥ္
အေၾကာင္းအရာတခုမွတခုသို႔ ေခ်ာေခ်ာေမြ႔ေမြ႔ ကူးေျပာင္းႏုိင္ေအာင္
ေမးခြန္းမ်ားကို အုပ္စုခြဲျခင္း
အစဥ္လိုက္တြဲထားျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ပါ။

- ကိုယ့္ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္းက အာ႐ုံစူးစုိက္မည့္အေၾကာင္းအရာကို
ဆံုးျဖတ္ပါ။ ကိုယ္မည္သုိ႔ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ဳိး
လိုခ်င္သည္ကိုသိပါ။

- ေမးခြန္းေမးရာ၌ မည္သည့္ဗ်ဴဟာမ်ဳိး သံုးမည္ဆိုသည္ကိုေရြးခ်ယ္ပါ။ အကဲဆတ္ေသာ၊
သုိ႔မဟုတ္ ခက္ခဲေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားကိုမေျပာခင္
ယံုၾကည္မႈႏွင့္ ရင္းႏွီးမႈတည္ေဆာက္ရန္လိုေနသလား။
မည္သုိ႔မည္ပုံ
လုပ္ႏုိင္သနည္းဆုိသည္မ်ားကုိ
ေတြးယူပါ။

- အသံဖမ္းကိရိယာ၊ မွတ္စုစာအုပ္ႏွင့္ ေဘာလ္ပင္တို႔ အဆင္သင့္ျဖစ္ပါေစ။

- အခ်ိန္တိက်ပါ။

- ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းရာမွာ ပြင့္လင္းမႈရွိလာေအာင္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ
ကိုယ္အမူအရာကိုသံုးပါ။

- ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခံရသူ၏ ခႏၶာကိုယ္အမူအရာကိုေရာင္ျပန္ဟပ္ပါ။
ဤလုပ္ေဆာင္မႈသည္ ႐ိုးရွင္းေသာ္လည္း ထိေရာက္မႈရွိပါသည္။
သူ၏ခႏၶာကုိယ္အမူအရာ၊ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို
ေရာင္ျပန္ဟပ္ျခင္းအားျဖင့္
တဖက္ သားအေနႏွင့္ လ်င္ျမန္စြာသက္ေတာင့္သက္သာျဖစ္ၿပီး
ကိုယ့္ကိုခင္မင္စရာ၊
ယံုၾကည္စိတ္ခ်စရာအျဖစ္ ေတြးျမင္လာပါလိမ့္မည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ပါလဲ၊ အေၾကာင္းမွာ သင္ျပဳလုပ္လုိက္ေသာ သူႏွင့္အလားတူခႏၶာ ကိုယ္အမူအရာက
သင္တို႔ႏွစ္ဦးစလံုးသည္
အတူတူဘဲဟူသည့္အခ်က္ကုိ သင္ကျပသလုိျဖစ္ေစသည့္အျပင္ စိတ္ခံစားခ်က္ကုိလည္းျဖစ္ေစသည္။

ဥပမာအားျဖင့္ ထိုပုဂၢိဳလ္မွ
ေနာက္ကိုမွီလုိက္ျခင္း၊
သုိ႔မဟုတ္ ေရွ႕ကိုကုန္းလိုက္ျခင္းျပဳပါက အလားတူလုိက္လုပ္ပါ။
သူကအားတက္သေရာႏွင့္
အသံျမႇင့္ေျပာပါက
ကိုယ္ကလည္း သူ႔အသံမ်ဳိးႏွင့္ ျပန္ေျပာၾကည့္ပါ။ ဤသုိ႔လုပ္ရာ၌
သူ႔ကို ေလွာင္သလို ေျပာင္သလိုမ်ဳိး မျဖစ္ေအာင္ေတာ့မူ
သိမ္သိမ္ေမြ႔ေမြ႔ႏွင့္ လုပ္တတ္ရန္
အေရးႀကီးပါသည္။

- ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းေနစဥ္ တက္တက္ႂကြႂကြနားေထာင္ၿပီး စိတ္၀င္စားစရာေကာင္းေသာ၊
မရွင္းလင္းေသာအခ်က္မ်ားကိုဆက္လုိက္ပါ။ လမ္းမေခ်ာ္သြားရေအာင္ႏွင့္
လိုအပ္သမွ်အေသးစိတ္အားလံုးရေအာင္ ေမးခြန္း မ်ားကို
စာရင္းႀကိဳၿပီးျပဳစုထားရန္ အေရးႀကီးသည္။
သုိ႔ေသာ္လည္း ေရးခ်လာသည့္
ေမးခြန္းစာရင္းအတုိင္းခ်ည္းသာ မေမးမိရန္လည္းအေရးႀကီးေပသည္။

- ႐ႈပ္ေထြးမႈေတြမျဖစ္ရေအာင္ ေမးခြန္းမ်ားကို ၀ါက်တုိတိုႏွင့္
အရွင္းဆုံးျဖစ္ေအာင္ေမးပါ။

- အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားရႏုိင္ရန္ မည္သုိ႔မည္ပုံႏွင့္ မည္သည့္အခ်ိန္၌
အဖြင့္ေမးခြန္းမ်ားအားေမးၿပီး
ဟုတ္တယ္၊ မဟုတ္ဘူးဟူေသာအေျဖႏွင့္ အခ်ဳိ႕အခ်က္အလက္မ်ားကို ပိုင္ပိုင္ႏုိင္ႏိုင္ရရန္ အပိတ္ေမး ခြန္းမ်ား
ေမးရမည္ဆုိသည္ကုိ မေမ့ပါႏွင့္၊
သတိရွိပါ။

- ကိုယ့္ကိုအခ်ိန္ေပး ေျပာျပသည့္အတြက္ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းေျပာဆုိပါ။

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို
ပိုလိုခ်င္ေနသည့္အခ်ိန္၊ တဖက္သားကိုလည္း
ဖိအားေပးသလိုမျဖစ္ခ်င္ေသာအခါမ်ဳိးမ်ားတြင္
ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္
အဖြင့္ေမးခြန္းမ်ား ေမးၾကည့္၊ အသုံးျပဳၾကည့္ပါ။

*.....အေၾကာင္းေျပာျပပါလား။

*.....ျဖစ္တဲ့အခ်ိန္ဆီကို ျပန္ေခၚသြားေပးပါလား။

*.....ျဖစ္တဲ့အခ်ိန္က စိတ္ထဲမွာ
ဘာေတြျဖစ္ေနပါသလဲ။

ေအာက္၌ေဖာ္ျပထားသည့္ ေမးခြန္းမ်ားမွာေကာင္းမြန္ၿပီး
အခ်ဳပ္သေဘာမ်ဳိးျဖစ္ေအာင္
ေမးႏုိင္သည့္ေမးခြန္းတခ်ဳိ႕ျဖစ္သည္။ မည္သည့္အေၾကာင္းမွ ေျပာစရာ၊ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးစရာမရွိဟု
ေျပာသည့္ေနရာတြင္ ကၽြမ္း က်င္သူမ်ားျဖစ္သည့္
အဆင့္ျမင့္အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္
ဆက္ဆံရသည့္အခါ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ
ေမးခြန္းမ်ားက အေထာက္အကူေပးပါလိမ့္မည္။

*.....မၾကာမီ တခ်ိန္ခ်ိန္ဆိုတာ ဘာကိုဆုိလိုတာပါလဲ။ သည့္ထက္ရွင္းေအာင္
ေျပာျပႏုိင္မလား။

*.....ပိုၿပီး တိတိက်က်ေျပာရေအာင္ပါ။ ခင္ဗ်ားရဲ႕ အိတ္ခ်္အုိင္ဗြီ/ေအအုိင္ဒီအက္စ္စီမံခ်က္က ေရွ႕တပတ္မွာစေတာ့မယ္လို႔
ဆုိလုိခ်င္တာလား။

*.....ေစာေစာကေမးခြန္းဆီ ျပန္သြားရေအာင္ပါ။ အိတ္ခ်္အုိင္ဗြီ/ေအအုိင္ဒီအက္စ္စီမံခ်က္ကို
အခ်ိန္ဘယ္ေတာ့ စလုပ္မွာပါလဲ။

အကဲဆတ္ေသာ ေတြ႔
ဆံုေမးျမန္းခန္းမ်ားကို
ကိုင္တြယ္ျခင္း

စိတ္ထိခိုက္ဖြယ္ရာအေတြ႔အႀကံဳ၊ သုိ႔မဟုတ္ ရင္နာစရာအေတြ႔အႀကံဳမ်ား
ျပန္ေျပာျပမည့္သူမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းျခင္းကို
မည္သုိ႔မည္ပုံ ကိုင္တြယ္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္သည့္အေပၚ ေပးထားသည့္ အႀကံျပဳခ်က္တခ်ဳိ႕ ျဖစ္ သည္။
ဤအႀကံျပဳခ်က္မ်ားသည္ လူမႈေရးလုပ္သားမ်ား၊
စိတ္ေရာဂါကုသေရး ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္ သတင္းစာဆရာမ်ားထံမွ
ရရွိလာျခင္းျဖစ္သည္။

- ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈကို
ေျပာျပမည့္သူကသိကၽြမ္းေနၿပီး
ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရသူ သူတို႔အသုိင္းအ၀ုိင္းထဲမွ လူတဦးမွတဆင့္
စီစဥ္ပါ။

- မည္သည့္ေနရာႏွင့္ မည္သည့္အခ်ိန္၌ ေျပာခ်င္သည္ကို
ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခံမည့္သူမွ
ေရြးခ်ယ္ပါေစ။ ဤသုိ႔ေရြး ခ်ယ္ခြင့္ေပးလုိက္ျခင္းသည္ သူတို႔ကိုတတ္ႏုိင္သမွ်
သက္ေတာင့္သက္သာႏွင့္ စိတ္ခ်လက္ခ်ျဖစ္ေစ ရန္ အတြက္ျဖစ္သည္။
လူအမ်ားသည္ သူတို႔၏ပတ္၀န္းက်င္တြင္း
ေနသာထိုင္သာရွိမွသာ သူတို႔၏အေၾကာင္းကို
ေျပာခ်င္ၾကေလ့ရွိေသာေၾကာင့္ပင္။

- ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခံရမည့္သူကို အဘယ့္ေၾကာင့္သူ႔ကို
စကားေျပာခ်င္ရေၾကာင္းႏွင့္ ခန္႔မွန္းေျခအားျဖင့္ အခ်ိန္မည္မွ်လိုမည္ဆုိသည္ကို
အခ်ိန္ယူၿပီးရွင္းျပပါ။ သူသည္
ျဖစ္စဥ္တခုလံုး၏ တစိတ္တပိုင္းျဖစ္သည္ဆုိ ျခင္းကိုလည္း
နားလည္ေအာင္ရွင္းျပပါ။
သိပ္ကိုအကဲဆတ္လြန္းသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား၌ သူတုိ႔မေျဖခ်င္ပါက
ေမးခြန္းကိုေျဖစရာမလိုေၾကာင္း
ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခံမည့္သူကို ေျပာျပထားႏုိင္ပါသည္။

- စိတ္အနာတရျဖစ္စရာ ႀကံဳရဖူးသူအမ်ားစုသည္ သင္၏သနားျခင္းကုိ ခံခ်င္သူမ်ားမဟုတ္။
သူတို႔၏ဇာတ္ေၾကာင္းကို ျပန္ေျပာျပရန္
ဆံုးျဖတ္လိုက္ျခင္းသည္ သူတုိ႔ကိုယ္သူတို႔ကုစားရန္ႏွင့္
ျပန္ၿပီးအားေကာင္းလာ ခ်င္ေသာေၾကာင့္သာျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္
အုိ.....ဒီအတြက္ သိပ္ကို၀မ္းနည္းပါတယ္ဟူေသာ အလြန္အကၽြံသနားတတ္သည့္ မွတ္ခ်က္မ်ဳိးမေပးမိေအာင္ႀကိဳးစားေရွာင္ရွားပါ။
ကိုယ္ကအမွန္တကယ္ သနားမိ၍ေျပာ သည့္တုိင္ တဖက္သားအား အင္အားမဲ့သလိုျဖစ္ေအာင္
ထပ္လုပ္လိုက္သလို ျဖစ္သြားႏိုင္ပါသည္။

- ကိုယ္ကနားေထာင္ေနေၾကာင္းျပသရန္ အထူးသတိထားလုပ္ေဆာင္ပါ။ (တခ်ိန္လံုးလုပ္ရန္မလုိသလုိ
မ်က္ေတာင္မခတ္ပဲ
စူးစုိက္ၾကည့္ေပးေနရန္လည္းမလုိပါေပ) မ်က္လံုးခ်င္းဆံုၿပီး ေခါင္းညိတ္ျပတာမ်ဳိး လုပ္ႏုိင္ ပါ သည္။
ကိုယ့္မွတ္စုစာအုပ္၊ သုိ႔မဟုတ္
ကင္မရာေပၚခ်ည္းသာ အာ႐ုံစိုက္မေနပါႏွင့္။

- ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခံရသူက ဘာကိုဆိုလိုေနမွန္း၊ သုိ႔မဟုတ္ေျပာျပခ်င္မွန္းမေသခ်ာပါက သူ႔အားသည့္ထက္ရွင္းေအာင္ရွင္းျပဖို႔ေျပာပါ။
ကိုယ္က ေသေသခ်ာခ်ာနားလည္ျခင္း ရွ
ိ၊ မရွိသိရန္ ေနာက္ဆုံး၌ ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ ထပ္၍ခုိင္မာေအာင္ေမးယူပါ။ ဥပမာအားျဖင့္ - ဒါဆိုရင္ ခင္ဗ်ား.....ဒီလုိေျပာတုန္းက.......... ဆိုလိုတာလား၊’ ‘အခု ခင္ဗ်ားေျပာတာေပၚမူတည္ၿပီး..........လို႔ ေျပာလို႔ရမလားစသည္ စသည္ျဖင့္၊ အိတ္ခ်္အုိင္ဗြီႏွင့္
ေန ထုိင္ေနသူမ်ားသည္
မ်ားေသာအားျဖင့္ သတင္းသမားမ်ားအား ျပႆနာရွာသူမ်ားဟု ျမင္တတ္ၾကသည္။ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခြင့္ ေပးခ်င္ေလာက္ေအာင္
သတင္းသမားမ်ားကို
ယံုၾကည္မႈမရွိျဖစ္တတ္ၾကသည္။
အဓိပၸာယ္ လြဲေသာ သတင္းတပုဒ္၊
မွားၿပီးကိုးကားေသာမွတ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ကိုယ့္ကိုပုိ၍
မယံုမၾကည္ ျဖစ္လာႏုိင္သည္သာမက
သတင္းသမားမ်ားသည္ အိပ္မက္ဆိုးမ်ားႏွင့္
အသြင္တူသည္ဟူသည့္အခ်က္
အတည္ျဖစ္သြား ႏုိင္သည္။

- ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းစဥ္ အေမးျမန္းခံရသူက အမွတ္တမဲ့ခ်က္ခ်င္းစိတ္ထိခိုက္၍
ငုိခ်လုိက္သည္ဆုိပါက သူ႔အေနႏွင့္
ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခ်က္ ရပ္လုိက္ခ်င္ၿပီဟု မယူဆပါႏွင့္။
လုပ္သင့္သည္မွာ
သူ႔ကိုေရြးခ်ယ္ခြင့္ေပးလုိက္
ႏုိင္ရန္လုိသည္။ ေရတခြက္ေလာက္ကမ္းေပးတာမ်ဳိးလည္း
လုပ္၍ရပါသည္။ ကင္မရာကို တမိနစ္ေလာက္ ပိတ္ထားေပးရမလား၊
ဒါမွမဟုတ္
ဆက္ေျပာခ်င္လားဟူေသာ ေမးခြန္းမ်ဳိးေမးျခင္း၊
တခုခုေျပာျခင္း လုပ္ႏုိင္ သည္။
မၾကာခဏဆိုသလိုပင္
ထုိသုိ႔ေရြးခ်ယ္ခြင့္ေပးလိုက္ျခင္းအားျဖင့္ သူတို႔ကိုယ္သူတို႔
ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ေအာင္
အကူအညီေပးလိုက္ ႏုိင္ပါလိမ့္မည္။

- ေမးျမန္းခံရသူက စကားေျပာေနစဥ္ အလယ္ေလာက္တြင္ရပ္သြားၿပီး
ေရွ႕မဆက္ႏုိင္ျဖစ္ေနပါက သူေစာေစာကေျပာသြားေသာ
ေနာက္ဆံုးစကားလံုးကို ညင္ညင္သာသာ
ျပန္ေျပာျပေပးလိုက္ပါ။

- ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခံရသူ သံုးတတ္ေသာ အတိုေကာက္စာလံုးမ်ား၊
ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခံရသူက ရည္ညႊန္းထည့္သြင္း ေျပာတတ္သည့္
လူမ်ားအားလုံးကို သိေနေအာင္ႀကိဳးစားပါ။

- ျဖစ္ႏုိင္ပါက သင္ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းသူ၏ ယခင္ကေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္းမ်ားကို
ႀကိဳတင္ဖတ္ထားပါ။

- သူႏွင့္ အရင္ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းဖူးေသာ သင့္လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားႏွင့္
စကားေျပာ၍ သိေအာင္လုပ္ပါ။

- ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈသည္ အခ်ိန္ကုန္သက္သာေစပါသည္။

- ေမးခြန္းမ်ားကို ခ်ေရးထားပါ။ သုိ႔ေသာ္ စကားေျပာဆုိမႈကို လြတ္လြတ္လပ္လပ္
စီးဆင္းပါေစ။

နားေထာင္ျခင္းစြမ္းရည္
တုိးတက္ေစေသာနည္းလမ္းမ်ား

ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းေသာ
စြမ္းရည္တတ္ကၽြမ္းမႈလိုပင္
နားေထာင္ႏုိင္မႈစြမ္းရည္တတ္ကၽြမ္းမႈသည္လည္း
အေလ့အက်င့္လိုအပ္ၿပီး
လြယ္လြယ္ကူကူႏွင့္ ပိုင္ဆုိင္ရရွိႏုိင္ေသာ အရည္အခ်င္းတရပ္ေတာ့ျဖင့္ မဟုတ္ပါေပ။
နား ေထာင္ျခင္းဟူသည့္အလုပ္ကုိက
ကၽြမ္းက်င္မႈစြမ္းရည္တမ်ဳိး အႏုပညာတရပ္ပင္ျဖစ္ပါသည္။
မ်ားေသာအားျဖင့္
လူအမ်ားထင္ၾကသည္က
နားေထာင္ျခင္းသည္ မိမိတုိ႔အားလုံး
တခ်ိန္လံုးလုပ္ေနသည့္ အလုပ္မ်ဳိးမို႔ နား ေထာင္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး
တကယ္တမ္းမည္သည့္အရာမွ် ေလ့လာစရာမရွိဟု ထင္တတ္ၾကသည္။

တကယ္စစ္မွန္တ့ဲ နားေထာင္ျခင္းဆိုတာ တဖက္သားေျပာတာဆံုးတဲ့အထိ၊ ဒါမွမဟုတ္
ကုိယ့္ရဲ႕ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ကို ေမးလာတဲ့အထိ
ဘာမွအေႏွာင့္အယွက္မေပးပဲ၊ ေျပာေနတာကို အသိအမွတ္ျပဳတဲ့အေနနဲ႔
ေခါင္း ညိတ္တာ၊
ျပံဳးျပတာလိုမ်ဳိး
သင့္ေတာ္တဲ့ကိုယ္အမူအရာနဲ႔ ၿငိမ္ၿငိမ္ေလး နားေထာင္တဲ့အခါမ်ဳိးမွာသာ
စစ္မွန္တဲ့နားေထာင္ျခင္းဆုိတာ ျဖစ္တာပါ။
အဲဒါမ်ဳိးကို
အသက္၀င္တဲ့နားေထာင္ျခင္းလို႔ ေခၚပါတယ္။

သင္၏ နားေထာင္ျခင္းစြမ္းရည္ကို
တိုးတက္ေစရန္ ေအာက္၌
အႀကံေကာင္းတခ်ဳိ႕ေပးထားပါသည္...

- သင္၏ ခႏၶာကိုယ္အေနအထားကို သတိျပဳပါ။

ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းျခင္းမလုပ္ခင္
သက္ေတာင့္သက္သာရွိပါေစ။
စိုးရိမ္ပူပန္မေနပါႏွင့္။ ကိုယ္ကစိုးရိမ္ပူပန္ေနပါက ထုိပူပန္မႈေပၚလြင္ေနၿပီး ကိုယ္ေမးျမန္းေနသူအား မသိမသာမသက္မသာခံစားေစရၿပီး
ခင္မင္ရင္းႏွီးမႈ ရရန္အတြက္
အခ်ိန္ၾကာသြားတတ္သည္။

- အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ကိုယ္အမူအရာႏွင့္ နားေထာင္ေနေၾကာင္း ျပသပါ။

လိုအပ္တုိင္း၊ အခြင့္သင့္တိုင္း
ေခါင္းညိတ္ျပ၊
ျပံဳးျပသည္သာမက
မ်က္လံုးခ်င္းဆံုေအာင္ၾကည့္ပါ။ တခါတခါ
ေအာ္’ ‘အင္းစသျဖင့္ေျပာသည္မွာ
ေကာင္းေသာ္လည္း
တခြန္းေျပာၿပီးတုိင္းတခါ
ေျပာတာမ်ဳိးလုပ္ပါက မေကာင္းပါ။ အကယ္၍သင္ဟာ ေရဒီယို၊
သုိ႔မဟုတ္ ႐ုပ္သံသတင္းသမားျဖစ္ပါက
တိတ္တိတဆိတ္ဆိတ္သာ နားေထာင္ေနသင့္ၿပီး
ကိုယ္အမူအရာႏွင့္သာ စိတ္၀င္စားမႈကို ျပတတ္ေအာင္
ကိုယ့္ကိုယ္ကို ေလ့က်င့္ ေပးထားရန္
အထူးပင္အေရးႀကီးေပသည္။ အသံလႊင့္မီဒီယာမ်ားေပၚ၌ ဆူညံသံမ်ားကိုနားေထာင္နားဆင္ရျခင္းသည္
စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္စရာ အလြန္ေကာင္းသည္။

- ေျဖေနသူက စကားအဆံုးသတ္ၿပီးမွသာ ေနာက္ထပ္ေမးခြန္းကုိ ထပ္ေမးပါ။

သင့္အေနႏွင့္
အမွန္ပင္နားေထာင္ေနေၾကာင္းႏွင့္
ကိုယ္ေမးခြန္းေမးရရန္အတြက္သာ သူေျပာတာဆံုးေအာင္
နားေထာင္ေနျခင္းမဟုတ္ေၾကာင္း
ျပသရန္လုိသည္။ ရွင္းလင္းခ်က္ေတာင္းရန္ႏွင့္ အေသးစိတ္အခ်က္ အလက္မ်ား ထပ္ေမးရန္ကုိမေၾကာက္ပါႏွင့္၊ ဘာေၾကာင့္လဲ’ ‘ဒါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ပိုရွင္းျပႏုိင္မလား။

....တကယ့္ကို စိတ္၀င္စားစရာေကာင္းလို႔ပါ.....
နည္းနည္းဇေ၀ဇ၀ါျဖစ္ေနေသးတယ္စသျဖင့္ ေျပာရမွာကို အားမနာပါႏွင့္။

- ေမးခြန္းတခုေမးထားၿပီး ေျဖဆုိေပးသူမွ တိတ္ဆိတ္သြားပါကလည္း ေစာင့္ေနပါ။

အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ေျဖေပးသူအေနျဖင့္
စကားမေျပာခင္၊
အေျဖမေပးခင္
စဥ္းစားရန္လုိေကာင္းလိုပါလိမ့္မည္။ သူ႔အေနႏွင့္ မည္သည့္အေၾကာင္းအားေမးခဲ့သည္ကုိ၊
သုိ႔မဟုတ္ ထပ္ရွင္းျပရန္ မေမးလာပါက ေမး ခြန္းအား
ျပန္ရြတ္ျပရန္မလုပ္ပါႏွင့္၊ မႀကိဳးစားပါႏွင့္။

ပိုမိုရွင္းလင္းေသာ
ေမးခြန္းမ်ားေမးရန္အတြက္
အႀကံေကာင္းမ်ား

သံသယရွိသည့္အခါ ဘာေၾကာင့္လဲဟုသာ ရွင္းရွင္းကေလးထပ္ေမးပါ။ ထပ္ေမးၿပီးသည့္တုိင္
သံသယရွိေနေသးသည္ဆုိပါက
ဘာေၾကာင့္လဲဟုသာ ထပ္ေမးလုိက္ပါ။ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားရႏုိင္မည့္ နည္းလမ္းအမ်ဳိးမ်ဳိးရွိပါသည္။
သုိ႔ေသာ္
ဘာေၾကာင့္လဲဟူေသာေမးခြန္းသည္ စတင္ေမးျမန္းရန္
အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္းမ်ားထဲမွ
ေမးခြန္းတခုျဖစ္သည္။ ဤေမးခြန္းသည္ ေျဖဆုိေပးေနသူ၏
စိတ္ထဲရွိသည့္အတုိင္း
လြတ္လြတ္လပ္လပ္ႏွင့္ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာခြင့္ေပးႏုိင္ေသာ အဖြင့္ေမးခြန္းတခုျဖစ္သည္။ မွန္ကန္ေသာ
အမူအရာႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲေမးခြန္းမ်ား
ထပ္မံေမးႏုိင္မည္ဆုိပါက အေရာင္အေသြးစံုၿပီး အႏွစ္သာရရွိေသာ ေရးစရာမ်ားတပုံႀကီးႏွင့္
သင္အိမ္အျပန္လွမည္မွာ က်ိန္းေသပင္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Captcha *

Follow me on:

Back to Top