5
Sep

သတင္းတင္ျပျခင္း (၃)သတင္းေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္ဖန္းတီးရာ၌ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္သည့္
အခ်က္
(၁၀) ခ်က္


၁။ စိတ္၀င္စားစရာေကာင္းရဲ႕လား၊
အသစ္ျဖစ္ရဲ႕လား။ အကယ္၍
သင့္သတင္းေဆာင္းပါး၌ သတင္းအခ်က္အလက္ အသစ္မပါ၀င္ပါက ယင္းသတင္းေဆာင္းပါးသည္ စိတ္၀င္စားစရာေကာင္းေသာ၊ အံ့အားသင့္ဖြယ္
ျဖစ္ေစေသာ ႐ႈေထာင့္အသစ္ျဖင့္ ေရးသားထားသည့္
သတင္းေဆာင္းပါးမ်ိဳးျဖစ္ပါေစ။


၂။
သက္ဆိုင္ဆီေလ်ာ္ျခင္း
(Relevance)။ ။ သင့္သတင္းေဆာင္းပါးသည္ သင့္ပရိသတ္သို႔မဟုတ္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၊ လူ႔အစုအစည္းႏွင့္
သက္ဆိုင္ဆီေလ်ာ္မႈရွိပါရဲ႕လား။
သင့္သတင္းေဆာင္းပါးသည္ သင့္ပရိသတ္အ တြက္ အေရးပါပါရဲ႕လား။


၃။ ဦးတည္ခ်က္ (Focus)။ သတင္းေဆာင္းပါးေကာင္းတပုဒ္၌ ရွင္းလင္းေသာ ဦးတည္ခ်က္ပါရွိသည္။
စာနယ္ဇင္း သမားမ်ားသည္ လူထုအား သတင္းမ်ား
တတ္ႏိုင္သမွ်မ်ားမ်ားေပးရန္ ႀကိဳးပမ္းသည့္အေနႏွင့္
မၾကာခဏဆိုသလို ၄င္းတို႔၏
သတင္းေဆာင္းပါးမ်ားတြင္ အခ်က္အလက္မ်ား မ်ားႏိုင္သမွ်မ်ားမ်ား
ထည့္သြင္းေလ့ရွိၾကသည္။
သို႔ရာတြင္ ထိုသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ စာေရးသူႏွင့္စာဖတ္သူအတြက္
စိတ္႐ႈပ္ေထြးစရာသာ
ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။
အကယ္၍ သင္သည္ လတ္တေလာျဖစ္ေပၚေနသည့္ ကိစၥရပ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ သတင္းေဆာင္းပါး
Hard News တပုဒ္ေရးမည္ဆိုပါက ျဖစ္သည့္ကိစၥရပ္ႏွင့္ ယင္း၏ေနာက္ဆံုး
ျဖစ္ေပၚတိုးတက္ မႈတို႔ကိုသာ အာ႐ုံစိုက္သင့္သည္။ အကယ္၍သင့္အေနႏွင့္
ဇာတ္လမ္းသတင္းေဆာင္းပါး Feature Story တပုဒ္ေရးမည္ဆိုပါက သင္စိတ္အ၀င္စားဆံုး
အေၾကာင္းအရာမ်ားအေပၚတြင္
အာ႐ုံစိုက္၍ ေရးသားသင့္ ပါသည္။ သင္ေရြးခ်ယ္သည့္ အေၾကာင္းအရာ ေပၚတြင္ရွိသည့္ သင့္စိတ္ခံစား ထက္သန္မႈသည္
ဇာတ္လမ္းသတင္းေဆာင္းပါးေကာင္းတပုဒ္ ျဖစ္လာေရးအတြက္
သင့္အားအကူအညီေပးပါလိမ့္မည္။


၄။
ရယ္စရာအတိုအထြာျဖစ္ရပ္မ်ား
(Anecdotes)၊ အေရာင္အေသြးစုံ (Colour)၊ ေကာင္းမြန္သည့္ ကိုးကားခ်က္မ်ား (Good Quote)။ ။ ရယ္စရာအတိုအထြာျဖစ္ရပ္သည္
သတင္းေဆာင္းပါးအား ပိုမိုျမင္သာထင္သာ ျဖစ္ေစေသာ
ဇာတ္လမ္းတိုမ်ားလုိျဖစ္သည္။
ပုံတုိပတ္စငယ္မ်ားဟုလည္း ဆုိ၍ရသည္။ ယင္းသည္
သင့္သတင္းေဆာင္းပါး၏ အေရာင္အေသြး၊ အလင္းအမိွန္ကို
ထပ္ေလာင္းေပးသည့္အျပင္ သတင္းေဆာင္းပါးအားပို မို အသက္၀င္ေစပါသည္။ ထို႔ျပင္
သင့္သတင္းေဆာင္းပါး၌ ပါ၀င္သူမ်ား၏
သြင္ျပင္လကၡဏာမ်ားကိုလည္း လွစ္ဟေပးသည္။ သင့္သတင္းေဆာင္းပါး၌
ေကာင္းမြန္ေသာ
ရယ္စရာအတိုအထြာျဖစ္ရပ္မ်ား၊
ဥပမာမ်ားႏွင့္ အကိုးအကားတို႔ကို
ထည့္သြင္းေဖာ္ျပျခင္းအားျဖင့္ သင့္စာဖတ္ပရိသတ္သည္ ၄င္းတို႔အား သင္ပို႔လိုသည့္ဦးတည္ရာအေရာက္
သင့္သတင္းေဆာင္းပါးမွတဆင့္ ႏွစ္ႏွစ္ကာကာ လိုက္ပါၾကမည္ျဖစ္သည္။


၅။ တိက်မႈႏွင့္
ရွင္းလင္းမႈ။ ။တိက်မႈႏွင့္ ရွင္းလင္းမႈသည္
အိတ္ခ်္အိုင္ဗြီ/ေအအိုင္ဒီအက္စ္ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သတင္းေရးသားရာ၌ အဓိကအေရးႀကီးပါသည္။
စာနယ္ဇင္းသမားမ်ားအားလံုး သိထားသကဲ့သို႔
သတင္းေဆာင္းပါးတပုဒ္၌ပါ၀င္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္အားလံုးသည္
တိက်မႈႏွင့္ရွင္းလင္း မႈရွိရမည္ျဖစ္ပါသည္။
အိတ္ခ်္အိုင္ဗြီ/ေအအိုင္ဒီအက္စ္ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္၍ သတင္းေရးသားရာ၌မူ မေရး သားမွီ အိတ္ခ်္အိုင္ဗြီ/ေအအိုင္ဒီအက္စ္
အခြင့္အေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ
အခ်က္အလက္မ်ားကိုရယူရန္ႏွင့္ နားလည္ေအာင္ႀကိဳးစားရန္တို႔မွာ အဆိုပါသတင္းကို ေရးသားမည့္
စာနယ္ဇင္းသမား၏ တာ၀န္ျဖစ္သည္။


၆။ သံသယရွိက
မလုပ္ပါႏွင့္။ သင့္သတင္းေဆာင္းပါး၌
ထည့္သြင္းလိုေသာ အခ်က္အလက္၊ ထင္ျမင္ခ်က္စသည္တို႔အေပၚ
သင့္အေနႏွင့္
ေသခ်ာမႈမရွိဟုယူဆပါက
ယင္းတို႔ကိုအသံုးမျပဳပါႏွင့္။ အကယ္၍သင့္အေန ႏွင့္
အမွန္တကယ္အသံုးျပဳလိုပါက ေသခ်ာေအာင္
ထပ္မံစစ္ေဆးပါ။


၇။
႐ိုးရွင္းပါေစ။ ။ လူအမ်ားစုသည္
သတင္းစာေန႔တိုင္းမဖတ္သည္ကို အမွတ္ရပါ။
႐ိုးရွင္းေသာစကားလံုးႏွင့္ ဘာသာေဗဒကို
အသံုးျပဳပါ။ ဗန္းစကားမ်ား၊ နည္းပညာဆိုင္ရာႏွင့္
ေဆးပညာဆိုင္ရာေ၀ါဟာရမ်ားကို
အသံုး ျပဳျခင္းမွေရွာင္ရွားပါ။


၈။
ကိန္းဂဏန္းမ်ားကို လိုအပ္မွသာအသံုးျပဳပါ။ ။
အေကာင္းဆံုးေသာ ကိန္းဂဏန္းမ်ားထည့္သြင္းသည့္နည္းလမ္းမွာ
လက္ေတြ႔ဘ၀ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ဥပမာမ်ား
သို႔မဟုတ္ သတင္းေဆာင္းပါးမ်ားကို ပို႐ုပ္လုံးႂကြလာ ေစေရးအတြက္
ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳရန္ျဖစ္သည္။
သတင္းတပုဒ္၌ပါ၀င္ေသာ ကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားသည္
ယင္းသတင္းကိုရယူေသာ
သတင္းရပ္ကြက္၌ Source အေပၚမူတည္၍ အျခား သတင္းတူ တပုဒ္၌ ပါ၀င္ေသာအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္
မတူကြဲျပားေလ့ရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သင့္အေနႏွင့္ ကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားအား
အသံုးမျပဳမွီ သင့္သတင္းရပ္ကြက္သည္ စိတ္ခ်ယံုၾကည္ရေသာ သတင္းရပ္ကြက္ျဖစ္ မျဖစ္ႏွင့္
ယင္းသတင္းရပ္ကြက္၏
ေနာက္ကြယ္မွစဥ္းစားခ်က္မ်ားကို သိရွိေအာင္ႀကိဳးပမ္းရမည္ျဖစ္ပါသည္။


၉။
ပံုႀကီးမခ်ဲ႕ပါႏွင့္။ ။ရယ္စရာအတိုအထြာျဖစ္ရပ္မ်ားေခၚ
ပုံတုိပတ္စမ်ား၊
အေရာင္အေသြးအလင္းအမွိန္ႏွင့္ စိတ္၀င္စားစရာ အကိုးအကားမ်ားသည္
သတင္းေဆာင္းပါးေကာင္းတပုဒ္ျဖစ္ရန္အတြက္ လြန္စြာအေရးႀကီး ေသာ္လည္း ယင္းတို႔ကိုလိုအပ္သည္ထက္ပို၍
ထည့္ျခင္းျဖင့္ ပုိမိုစိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္မျဖစ္ေစရန္ သို႔မဟုတ္
ပံုႀကီးမခ်ဲ႕မိေစရန္ ႀကိဳးပမ္းရမည္ျဖစ္သည္။
အိတ္ခ်္အိုင္ဗြီ
/ေအအိုင္ဒီအက္စ္ႏွင့္
ပတ္သက္၍
သတင္းေရးသား
ရာ၌ ပံုႀကီးခ်ဲ႕ရန္လြန္စြာလြယ္ကူပါသည္။


အိတ္ခ်္အိုင္ဗြီ/ေအအိုင္ဒီအက္စ္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသည္
တိက်ရွင္းလင္းရမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းႏွင့္ဆက္ႏြယ္သည့္
သတင္းေဆာင္းပါးသည္လည္း
အိတ္ခ်္အုိင္ဗြီႏွင့္ေနထုိင္ေနသူမ်ားကို မထိ ခုိက္ေစေသာ၊
အားလံုးအတြက္သမာသမတ္ျဖစ္ေသာ
သတင္းေဆာင္းပါးမ်ိဳးျဖစ္ရမည္။
အခ်ိဳ႕စာနယ္ဇင္းသမားမ်ားအေနႏွင့္ ၄င္းတို႔၏သတင္းေဆာင္းပါးမ်ားသည္ အိတ္ခ်္အုိင္ဗြီႏွင့္ေနထုိင္ေနသူမ်ားအား
ထိခုိက္ေစ သည္ကိုမသိပဲ
အိတ္ခ်္အိုင္ဗြီ/ေအအိုင္ဒီအက္စ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ လူအမ်ားသိလာေစရန္သာ ႀကိဳးစားတင္ျပေလ့ရွိသည္။
ထိုသို႔တင္ျပျခင္းသည္ အေျခအေနအမ်ားအျပားတြင္
အဆင္ေျပမႈရွိေသာ္လည္း
အိတ္ခ်္အုိင္ဗြီႏွင့္ ေနထုိင္ေနသူမ်ားအတြက္
ေရရွည္တြင္ေျပာရဲဆိုရဲျဖစ္လာေစရန္ တြန္းအားျဖစ္ေစမည္မဟုတ္ပါ။ 


၁၀။
ေကာင္းမြန္သည့္ သတင္းတည္ေဆာက္ပုံ
(Good Structure)  ။ဘယ္သူလဲ၊ ဘာျဖစ္တာလဲ၊ ဘယ္အခ်ိန္မွာျဖစ္တာလဲ၊ ဘယ္ေနရာမွာျဖစ္တာလဲ၊ ဘာေၾကာင့္ျဖစ္တာလဲ၊
ဘယ္လိုျဖစ္တာလဲစသည့္ အေျခခံစာ နယ္ဇင္းစည္းမ်ဥ္းမ်ားအတိုင္း
အျမဲေဆာင္ရြက္ပါ။
မည္သည့္သတင္းေဆာင္းပါးကိုမဆို ျပင္ဆင္ရာ၌ ယင္းစည္းမ်ဥ္းအတိုင္း
ေျခာက္လံုးအတြက္ အေျဖမ်ားပါ၀င္ေအာင္ ျပင္ဆင္ရမည္ျဖစ္သည္။ သတင္း ေဆာင္းပါးေကာင္းတပုဒ္သည္
ပံုမွန္အားျဖင့္
သတင္းတပုဒ္လံုးအားဖြင့္ခ်ျပသည့္
ဆြဲေဆာင္အား ေကာင္းေသာနိဒါန္းျဖင့္
အစခ်ီေလ့ရွိၿပီး ယင္းသတင္းႏွင့္ဆက္ႏြယ္သည့္ ျဖစ္ရပ္တို၊ အကိုးအကားမ်ား၊
ေနာက္ခံအခ်က္ အလက္မ်ား၊
ျဖစ္ေပၚတိုးတက္မႈႏွင့္ ရွင္းျပခ်က္တို႔ကိုမူ ေနာက္ပိုင္းစာပိုဒ္မ်ားတြင္ ထည့္သြင္းေလ့ရွိသည္။ သတင္းေဆာင္းပါး၏ ေနာက္ဆံုးအပိုင္းသည္
သက္ဆိုင္ရာျဖစ္ရပ္၏ အလားအလာ အေျခအေနႏွင့္
သို႔မဟုတ္ စာဖတ္ပရိသတ္အတြက္ စဥ္းစားစရာအခ်ိဳ႕ ခ်န္ထား၍အဆံုးသတ္ေလ့ရွိပါသည္။


ေကာင္းမြန္ေသာဇာတ္လမ္း
သတင္းေဆာင္းပါးေရးနည္းဆိုင္ရာ
စဥ္းစားစရာမ်ား ဇာတ္လမ္းသတင္းေဆာင္းပါးေကာင္းတပုဒ္ေရးသားျခင္းသည္ လြယ္ကူသည့္အရာမဟုတ္ပါ။


မၾကာခဏဆိုသလို
မိမိတို႔ႀကံဳရသည္မွာ မည္သည့္အရာက
ဇာတ္လမ္းေကာင္း
ဟုေျပာရန္ ခက္ခဲျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ ဖတ္ၿပီးသည့္အခါ၌မူကား
ေကာင္းမေကာင္းသိလာပါသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္နည္း။ ျဖစ္ႏိုင္သည္မွာ
ဇာတ္လမ္းပါအေၾကာင္းအရာ Topic သည္ မိမိႏွင့္ တိုက္ဆိုင္ေန၍ေသာ္လည္းေကာင္း သို႔မဟုတ္ ဇာတ္လမ္းအား ထူးဆန္းေသာ႐ႈေထာင့္အသစ္မွ တင္ျပထားသျဖင့္ လြန္စြာစိတ္၀င္စားဖြယ္ျဖစ္ေန၍ ေသာ္လည္းေကာင္း
ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ တခ်ိန္တည္းမွာပင္
မိမိတို႔စိတ္၀င္စားေသာ ဇာတ္လမ္းသတင္း ေဆာင္းပါးမ်ား
အားလံုးသည္ မိမိတို႔စိတ္ထဲတြင္
အျမဲစြဲေနသည္ မဟုတ္ဆိုသည္ကိုလည္း ၀န္ခံရမည္ျဖစ္ပါသည္။


ဇာတ္လမ္းသတင္းေဆာင္းပါးေကာင္းတပုဒ္ကို
ဖတ္ၿပီးသည့္အခါ၌
စိတ္၀င္စားဖြယ္ေကာင္းသည္ဟု မိမိတို႔ပထမဆံုး မွတ္ခ်က္ေပးၾကပါသည္။ စိတ္၀င္စားဖြယ္ေကာင္းသည္ဆုိျခင္းမွာ ဤဇာတ္လမ္းကိုဖတ္ရတာ ေပ်ာ္စရာေကာင္းသည္ဟု အဓိပၸာယ္ျပန္ႏိုင္ပါသည္။ ထိုသို႔ျဖစ္ရျခင္းမွာ
ဇာတ္လမ္းပါအေၾကာင္းအရာသည္
မိမိတို႔ႏွင့္တုိက္ဆိုင္ေနျခင္းတခုတည္းေၾကာင့္ လံုး၀မျဖစ္ႏိုင္ပါ။
ဇာတ္လမ္းသတင္း ေဆာင္းပါးအေရး ေကာင္းသူသည္ သူ၏စိတ္၀င္စားဖြယ္တင္ျပပံုႏွင့္
မိမိတုိ႔ကို ျပံဳးေပ်ာ္လာေအာင္ ဖန္တီးႏိုင္သည့္အျပင္
မိတ္ေဆြတေယာက္ကိုေျပာျပေနဟန္
စကားေျပာပံုစံႏွင့္ ေရးသားထားသည့္ သူ႔ဇာတ္လမ္းကို
ဆက္ဖတ္ေလေလ မိမိတို႔ကိုယ္မိမိတို႔
ဇာတ္လမ္းအစိတ္အပိုင္းတခုအျဖစ္
ခံစားရေလေလျဖစ္လာေအာင္ ျပဳလုပ္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ပါ
အထက္ပါထင္ျမင္ခ်က္ကို
မိမိတို႔ေပးၾကျခင္းျဖစ္သည္။


စာေရးသူသည္
ဇာတ္လမ္းသတင္းေဆာင္းပါး ေရးသားမႈပံုစံထဲ၌
ဇာတ္လမ္း၏ အလင္းအမိွန္ကို ျဖည့္စြမ္းႏိုင္သည့္အျပင္
မိမိဇာတ္ေဆာင္မ်ား၏ စ႐ိုက္မွန္ကိုေဖာ္ျပသည့္
  ၄င္းတို႔ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာအတိုအထြာ အ ေၾကာင္းအရာေလးမ်ားကိုပါ ထည့္သြင္းႏိုင္ပါသည္။ ယင္းအတိုအထြာ
အပိုင္းအစကေလးမ်ားသည္ ဇာတ္လမ္းကို႐ုုပ္လံုးႂကြလာေစသည့္အျပင္
မိမိဇာတ္လမ္းအား ပ်င္းရိၿငီးေငြ႔စရာ အခ်က္အလက္အေျခခံတင္ျပမႈမွ
စိတ္၀င္စားစရာ
အသက္၀င္ဇာတ္လမ္းတပုဒ္အျဖစ္သို႔
ေျပာင္းလဲေစႏိုင္ေပသည္။


အထက္ေဖာ္ျပပါအေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ ဇာတ္လမ္းသတင္းေဆာင္းပါးႏွင့္ပတ္သက္၍
မိမိလိုရာဖန္တီးႏိုင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားျဖစ္သည္။
သို႔ရာတြင္ ဇာတ္လမ္းသတင္းေဆာင္းပါး
ေရးသားရာ၌ ေအာက္ေဖာ္ျပ ပါ
နည္းပညာဆိုင္ရာစည္းမ်ဥ္းမ်ားအတိုင္း လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ အေရးႀကီးသည္။


- အေၾကာင္းအရာေကာင္း ေရြးခ်ယ္ပါ


- က်ယ္ျပန္႔သည့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား အထူးသျဖင့္လတ္တေလာ
အျငင္းအခုံျဖစ္ေနေသာကိစၥရပ္မ်ားသည္
ဇာတ္လမ္းသတင္းေဆာင္းပါးေရးရန္ ေကာင္းမြန္ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားျဖစ္သည္။ ထိုကိစၥရပ္ မ်ားအား
မိမိတင္ျပလိုသည့္႐ႈေထာင့္မွ တင္ျပႏိုင္ရန္အတြက္
ျပင္ဆင္မႈမ်ားလုပ္ရန္လည္း လုိအပ္ပါသည္။


-
မိမိစိတ္၀င္စားေသာ အေၾကာင္းအရာကိုေရြးခ်ယ္ပါ။ မိမိစိတ္မ၀င္စားပါက
မိမိစာဖတ္ပရိသတ္ စိတ္၀င္စားရန္
အခက္အခဲရွိပါသည္။ မိမိစိတ္၀င္စားသည့္ အေၾကာင္းအရာသည္
အသစ္ျဖစ္စရာမလိုပါ၊ သို႔ေသာ္
မိမိ ခ်ဥ္းကပ္မႈသည္ အသစ္ျဖစ္ရန္လိုေပသည္။ မိမိေရြးခ်ယ္ေသာကိစၥရပ္မ်ားသည္ အျခားသူမ်ားတင္ျပၿပီးသားကိစၥမ်ား
ျဖစ္ေနႏိုင္ပါသည္။ မိမိတင္ျပမည့္ ကိစၥရပ္အတြက္
လိုအပ္သည့္အခ်က္အလက္မ်ားရယူရန္ သတင္းရပ္ကြက္အမွန္
ရွာေဖြႏိုင္ျခင္းသည္သာ
မိမိေအာင္ျမင္မႈ၏ ေနာက္ထပ္အဆင့္တခုျဖစ္ပါသည္။


-
မွတ္စုစာအုပ္ကိုအျမဲတမ္း မိမိႏွင့္အတူထားပါ။ မိမိႀကံဳေတြ႔ရသည့္
အေလးထားဖြယ္ေကာင္းေသာ လူပုဂိၢဳလ္မ်ား၊
ေနရာမ်ား၊ အျဖစ္အပ်က္မ်ား စသည္တို႔ကို အေသးစိတ္ေရးမွတ္ပါ။ ဇာတ္လမ္းသတင္းေဆာင္းပါးအ တြက္
စဥ္းစားခ်က္သည္ မည္သည့္ေနရာကမဆို လာႏိုင္ပါသည္။
မိမိပရိသတ္ႏွင့္ မိမိစာေစာင္၏ပစ္မွတ္ကိုသိျခင္းသည္
မိမိတင္ျပလိုသည့္အေၾကာင္းအရာ၏
ဦးတည္ခ်က္ကို တျဖည္းျဖည္းခ်ဳံ႕ယူႏိုင္ရန္ အကူအညီ ေပးပါလိမ့္မည္။


- ေကာင္းမြန္ေသာနိဒါန္းမြန္ျဖင့္ စာဖတ္သူ၏ စိတ္၀င္စားမႈကို အရယူပါ၊
ဆက္ထိန္းထားပါ၊


- ေရွ႕တြင္ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးသည့္အတုိင္း နိဒါန္းေကာင္းသည္
မိမိသတင္းေဆာင္းပါးအတြက္ အေရးအႀကီးဆံုးျဖစ္ပါသည္။ ယင္းသည္
စာဖတ္ပရိသတ္အား မိမိတင္ဆက္သည့္ ႐ုပ္ရွင္ကို
လွ်ပ္တျပက္ျပသသကဲ့သို႔ျဖစ္ ပါသည္။ မိမိ၏စာဖတ္ပရိသတ္အားစြဲေဆာင္ႏိုင္ၿပီး ၄င္းတို႔၏စိတ္၀င္စားမႈကို
ထိန္းထားႏိုင္သည့္နည္းလမ္းမ်ားစြာရွိပါသည္။


၁။
ဆန္းဆန္းျပားျပားတခုဖန္တီးပါ။ ။
မိမိဇာတ္လမ္းေနာက္ပိုင္းတြင္ တင္ျပမည့္အေၾကာင္းအရာ အေသးစိတ္
သို႔မဟုတ္
ယင္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္
သဲလြန္စကိုတင္ျပျခင္းျဖင့္ ပရိသတ္ကိုစိတ္၀င္စားေအာင္လုပ္ပါ။


၂။
ျပက္ျပက္ထင္ထင္ျဖစ္ပါေစ။
  ။ အျဖစ္အပ်က္တခု သို႔မဟုတ္ လူပုဂိၢဳလ္တေယာက္အေၾကာင္း အေသးစိတ္
ဆန္ဆန္ ေဖာ္ျပေရးသားပါ။


၃။
ပုဂိၢဳလ္ေရးခံစားခ်က္မ်ား ရယူပါ။
  ။ အကယ္၍ မိမိအေနႏွင့္ အျဖစ္အပ်က္တခုအား မိမိမ်က္ျမင္ႀကံဳေတြ႔ရသကဲ့သို႔
ပီပီျပင္ျပင္တင္ျပႏိုင္ပါက စာဖတ္ပရိသတ္သည္
မိမိျမင္သလိုမ်ိဳး ျမင္ပါလိမ့္မည္။


၄။
သက္ဆိုင္သည့္အကိုးအကား။
  ။ အေၾကာင္းအရာေခါင္းစဥ္မွ အကိုးအကားတခုျဖင့္ အစျပဳပါ။


- မေရးသားမီွ မိမိဇာတ္လမ္းကို ပံုၾကမ္းေဖာ္ပါ။


- အလုပ္သည္ စာနယ္ဇင္းသမားအမ်ားအျပား အထူးသျဖင့္
စာနယ္ဇင္းေက်ာင္းဆင္းမဟုတ္သူမ်ားအတြက္ အလြန္ခက္ခဲေသာအရာတခု
ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ စာနယ္ဇင္းသမားမ်ားအေနႏွင့္
ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ ေရးမွတ္ထား ေသာမွတ္စုမ်ားကို ျပန္မၾကည့္ေတာ့ဘဲ
ဦးေႏွာက္ထဲတြင္ရွိေသာ အကိုးအကားမ်ား၊
အခ်က္အလက္အေသးစိတ္မ်ားကိုအသံုးျပဳကာ
သတင္းေဆာင္းပါးမ်ားခ်က္ခ်င္းေရးလိုၾကပါသည္။
ဤနည္းသည္ လတ္တေလာျဖစ္ ေပၚသည့္ ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ေသာ
သတင္းေဆာင္းပါးေရးရာတြင္ တခါတရံအဆင္ေျပေသာ္လည္း
ဇာတ္လမ္းသတင္းေဆာင္းပါးေရးရာ၌
အက်ိဳးမရွိပါ။

 

အစရွိလွ်င္ အလယ္ႏွင့္အဆံုးလည္းရွိပါသည္။
သို႔ေသာ္ေျပာသေလာက္မလြယ္ပါ။ ဇာတ္လမ္းသတင္းေဆာင္းပါးေကာင္းတပုဒ္အတြက္
ဇာတ္လမ္းဖြဲ႔စည္းမႈပံုစံေကာင္းတခု
မျဖစ္မေနလိုအပ္ပါသည္။ ဇာတ္လမ္းသတင္း ေဆာင္းပါး၌
သာမန္သတင္းေရးနည္း (ပိရမစ္ေျပာင္းျပန္) စည္းမ်ဥ္းမ်ိဳး မည္သည့္စည္းမ်ဥ္းမွ်မရွိပါ။ ယင္းအား ႐ိုးရွင္းေသာေဖာ္ျမဴလာ (ျဖစ္ရပ္အစဥ္အတိုင္း) ေရးသားႏိုင္ပါသည္။ လူပုဂၢိဳလ္တဦးတေယာက္၏ ဘ၀ ဇာတ္လမ္း
သို႔မဟုတ္ ေန႔စဥ္ဘ၀ကိုေဖာ္ျပျခင္းသည္လည္း
မိမိသတင္းေဆာင္းပါးကို အျခားသူမ်ားႏွင့္နီးစပ္ေစၿပီး
မိမိဇာတ္လမ္းကို
႐ုပ္လံုးႂကြေစသည့္
အလြန္ေကာင္းမြန္ေသာ နည္းလမ္းတခုျဖစ္သည္။

 

မိမိသတင္းေဆာင္းပါး၏
ဦးတည္ရာကိုေတြ႔ၿပီးပါက
မည့္သည့္အခ်က္အလက္ထည့္သြင္း မသြင္းကို ပိုမိုလြယ္ကူစြာ စီစဥ္ႏိုင္ေပမည္။

 

- အခ်က္တခ်က္
စာတေၾကာင္း၊
အခ်က္တခ်က္ စာတပိုဒ္


မိမိဇာတ္လမ္းကို
ပံုၾကမ္းေဖာ္ရာ၌
ဇာတ္လမ္းပါေခါင္းစဥ္တခုခ်င္းအား
သီးျခားစာပိုဒ္တခုခ်င္းစီတြင္ ထည့္သြင္းေရးသားရမည္ကို
သတိျပဳပါ။ စာပိုဒ္တခုႏွင့္ တခု
အကူးအေျပာင္း ေခ်ာေခ်ာေမြ႔ေမြ႔ျဖစ္ေစေရးအတြက္
စာပိုဒ္တခုပါအေၾကာင္းအရာသည္
ေနာက္စာပိုဒ္ပါ အေၾကာင္းအရာႏွင့္
အဆက္အစပ္ရွိရမည္ျဖစ္သည္။ စာပိုဒ္အသစ္တြင္
အခ်က္အလက္အသစ္ထည့္သင့္ၿပီး
ယင္းအခ်က္အလက္သည္ ၿပီးခဲ့သည့္ စာပိုဒ္ပါအခ်က္ အလက္ႏွင့္ တစံုတရာဆက္စပ္မႈရွိရမည္ျဖစ္သည္။
မိမိတင္ျပလိုေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ ေရွ႕သြားေနာက္ျပန္ျဖစ္ေနပါက
မိမိသတင္းေဆာင္းပါး၏ ဦးတည္ရာကို အားနည္းေစသည့္အျပင္ စာဖတ္သူအား
စိတ္ အေႏွာက္အယွက္ ရေစသည္သာမက
မိမိပရိသတ္ပါ ဆံုး႐ႈံးေစသည္။ ထိုသို႔ျဖစ္ပါက
မိမိေပးလိုေသာသတင္းစကားကုိ ပရိသတ္ထံ
အေရာက္ေပးႏုိင္လိမ့္မည္မဟုတ္။


- ေရွ႕ကိုသြားပါ


ဇာတ္ကြက္ကို
မည္သို႔ပင္ဖန္တီးေစကာမူ မိမိသတင္းေဆာင္းပါးသည္
ေရွ႕သို႔ေရြ႕ေသာ
ေဆာင္းပါးမ်ဳိးျဖစ္ရပါလိမ့္မည္။ မိမိသတင္းေဆာင္းပါး၏ အရွိန္ႏွင့္ဦးတည္ရာတို႔ကို
သဟဇာတျဖစ္ေနေရးအတြက္ စာဖတ္ပရိ သတ္ကို မိမိသတင္းေဆာင္းပါးနိဂုံးအထိ
လမ္းညႊန္ေပးရမည္ျဖစ္သည္။ အကယ္၍
မိမိတင္ျပလိုသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ ျပန္႔က်ဲေနပါက
မိမိသတင္းေဆာင္းပါးသည္ မိမိ၏ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္
လြဲေခ်ာ္သြားပါ လိမ့္မည္။
(ထိုသို႔ျဖစ္ျခင္းသည္မိမိ၌ မိမိသတင္းေဆာင္းပါး၏
ဦးတည္ခ်က္မရွိေသးဟု အဓိပၸာယ္ရသည္။ မိမိသတင္းေဆာင္းပါးအား
ပံုၾကမ္းျပန္ေဖာ္သင့္သည္။)


-
ထပ္တလဲလဲတင္ျပမႈကို ေရွာင္ရွားပါ


အခ်က္အလက္မ်ား ထပ္တလဲလဲတင္ျပျခင္းႏွင့္ မိမိစဥ္းစားခ်က္မ်ားအား တခုထက္ပိုေသာစာပိုဒ္မ်ားအတြင္း
ထည့္သြင္းတင္ျပျခင္းတို႔သည္ မိမိစာဖတ္ပရိသတ္၏အခ်ိန္ႏွင့္ မိမိသတင္းေဆာင္းပါးပါ
စိတ္၀င္စားဖြယ္
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ ေနရာတို႔ကို ျဖဳန္းတီးရာေရာက္ပါသည္။
စာနယ္ဇင္းသမားမ်ားတြင္
စာဖတ္ပရိသတ္ကို ဆြဲေဆာင္ႏိုင္မည့္ အကိုးအကားေကာင္း၊ ထင္ျမင္ခ်က္ႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား အလံု
အေလာက္မရွိ
သည့္အခါမ်ိဳး ထပ္တလဲလဲတင္ျပမႈ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။


အခ်က္အလက္မ်ားလိုအပ္ပါက
ေမးခြန္းမ်ားေမးရန္
မိမိ၏သတင္းရပ္ကြက္မ်ားသို႔
အျမဲတမ္းျပန္သြားႏိုင္သည္ကို သတိခ်ပ္ေစလိုပါသည္။ မိမိအေနႏွင့္
သတင္းေဆာင္းပါးတပုဒ္ဖန္တီးရန္အတြက္
သတင္းအခ်က္အ လက္ပိုလိုအပ္သည္ဟုယူဆပါက
မရွက္ပါႏွင့္။ မိမိ၏သတင္းရပ္ကြက္သည္ မိမိေမးခြန္းမ်ားကိုလိုလိုလားလားႏွင့္ ထပ္အေျဖေပးလိမ့္မည္ျဖစ္ၿပီး လူထုထံသို႔တိက်ရွင္းလင္းေသာ
သတင္းစကားပါးႏုိင္မည့္
သတင္း ဆာင္းပါးေကာင္း တပုဒ္ကိုလည္း ေတြ႔ျမင္လိုပါလိမ့္မည္။


- ထိုးထြင္းဥာဏ္ေပးပါ


ဇာတ္လမ္းသတင္းေဆာင္းပါးေကာင္းတပုဒ္သည္
စာဖတ္ပရိသတ္အား
ယင္းဇာတ္လမ္းမွ
စဥ္းစားစရာတခုခုျဖစ္ေစ၊ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ နားလည္မႈတခုခုျဖစ္ေစ၊
အနာဂတ္တြင္ ဆက္လက္အာ႐ုံစိုက္သင့္သည့္
စိတ္ ၀င္စားဖြယ္ကိစၥရပ္တခုျဖစ္ေစ စသည္ျဖင့္
၄င္းတို႔တစံုတရာ ေလ့လာရသည္ဟူေသာ ခံစားခ်က္တခုကို
ေပးႏိုင္ပါသည္။


စာဖတ္သူအားထိုသို႔ေသာခံစားခ်က္မ်ိဳးကိုေပးႏိုင္ရန္အတြက္ မိမိအေနႏွင္ မိမိ၏ဇာတ္လမ္းကို
သတိထား၍အဆံုးသတ္ရမည္ျဖစ္သည္။ ဇာတ္လမ္း၏အဆံုးပိုင္းအား တိက်သည့္နိဂံုးခ်ဳပ္ခ်က္သို႔မဟုတ္
ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္း ခ်က္ျဖင့္
အဆံုးသတ္စရာမလိုပါ။ အခ်ိဳ႕ေသာဇာတ္လမ္းမ်ားတြင္ စာဖတ္ပရိသတ္စိတ္ကူးႏိုင္ရန္။ ေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္ရန္ႏွင့္
ခံစားႏိုင္ရန္တုိ႔တြက္ နိဂံုးပိုင္းကိုဖြင့္ထားခဲ့ျခင္းက
ပိုေကာင္းပါသည္။
ေကာင္းမြန္ေသာနိဂံုးခ်ဳပ္ ခ်က္ ျဖစ္ေစရန္အတြက္ မည္သည့္စည္းမ်ဥ္းမွ်
ျပဌန္းထားျခင္းမရွိပါ။ မိမိအေနႏွင့္စာဖတ္
သူခံစားခ်က္တြင္ မိမိဇာတ္လမ္း သတင္းေဆာင္ပါးသည္
ေရွသို႔ခ်ီတက္ေနသည္ဟူေသာ
အျမင္ရွိလာေစေရးအတြက္သာ ႀကိဳးပမ္းသြားရန္ လိုပါသည္။


သတိျပဳစရာ။
။မည္သည့္ေရးဟန္ႏွင့္ေရးေရး
ဇာတ္လမ္းသတင္းေဆာင္းပါးကို စ၊ လယ္၊ ဆံုး
က်ဳိးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္စြာ သဘာ၀က်က် ေရးသားရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
ထို႔ေၾကာင့္
ဇာတ္လမ္းဇာတ္ကြက္ပံုစံေကာင္းတခုကို ဂ႐ုတစိုက္ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ရန္
လြန္စြာအေရးႀကီးလွပါသည္။ စိတ္၀င္စားစရာေကာင္းေသာ္ျငား
စိတ္႐ႈပ္စရာျဖစ္ေစေသာ
သတင္းေဆာင္းပါးတပုဒ္သည္ အဆံုး၌မိမိစာဖတ္ပရိသတ္ကို ပ်င္းရိမႈႏွင့္ခံျပင္းမႈမ်ားသာေပးပါ လိမ့္မည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Captcha *

Follow me on:

Back to Top