16
Sep

အသံုးဝင္မည့္ အကိုးအကား အခ်က္အလက္မ်ား (၂)

၈။
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေရာင္ျခည္လုပ္ငန္းအစီအစဥ္
Project HOPE Thailand

URL: www.projecthopethailand.org

ခ်င္းမုိင္႐ုံး

Project HOPE Thailand 248/28 Maneenopparat Rd., Sriphum

Muang, Chiangmai 50200 Thailand

တယ္လီဖုန္း - ၀၅၃-၄၀၄-၂၅၈
ႏွင့္ ၀၅၃-၄၀၄-၂၅၉

ဖက္စ္ ၀၅၃-၄၀၄-၂၆၀

အီးေမးလ္ -www.projecthopethailand.org

ဘန္ေကာက္႐ုံး

Project HOPE Thailand 12th floor, Room 1234, 100 Year
Memorial Building of Princess

Mother, Department of the Obstretrics Gynecology, Siriraj Hospital,
Bangkok 10700,

Thailand

တယ္လီဖုန္းႏွင့္ ဖက္စ္ -
၀၂-၄၁၈-၂၂၅၄

အီးေမးလ္ - hopethaibkk@csloxinfo.com

အဖြဲ႔အစည္းသည္
အိတ္ခ်္အုိင္ဗြီ/ေအအုိင္ဒီအက္စ္ကာကြယ္ေရး ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ အထူးတက္ႂကြစြာေဆာင္ရြက္ေသာ
အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္သည္။

The Project HOPE (Health Opportunities for People
Everywhere) ေခၚ ေနရာတုိင္းရွိ ျပည္သူအမ်ားအတြက္
က်န္းမာေရးအခြင့္အလမ္းအဖြဲ႔၏ ဒႆနကို ပထမဦးဆံုးခ်မွတ္ခဲ့သူသည္ ဤအဖြဲ႔ႀကီးကိုတည္ ေထာင္ခဲ့သည့္
၀ီလီယံ ဘီ ေ၀ါလ္ရွ္ (အမ္ဒီ)ပင္ျဖစ္သည္။ ဤအဖြဲ႔ႀကီး၏ ဒႆနမွာ
ကံေကာင္းေနသူမ်ားအေနျဖင့္
ဤကမၻာႀကီးအား ဂ႐ုစုိက္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ မျဖစ္မေနတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရမည္ဟုမဆိုလိုပါ။
သို႔ေသာ္ ထိုသူတို႔၏ အားေပးမႈ၊ တာ၀န္ခံလိုစိတ္ရိွမႈတို႔ျဖင့္ ကမၻာႀကီးအား
သူ႔အလိုလိုေစာင့္ေရွာက္လာေစရန္ ကူညီႏုိင္ပါသည္။ အဓိကက်သည္မွာ သင္ၾကားျခင္းျဖစ္၍
အေျခခံအက်ဆံုးမွာ အတူတကြပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း တို႔ပင္ျဖစ္သည္။
ဤအဖြဲ႔ႀကီးသည္
ကမၻာအ၀ွမ္းက်န္းမာေရးအတြက္ ေရရွည္တည္တံ့ႏုိင္မည့္ရလဒ္မ်ား
ခ်မွတ္ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။
လူထုအ၀န္းအ၀ိုင္းအတြင္း အတူတကြ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္လုပ္ကိုင္သည္။ ထိုသူမ်ားအတြက္
လိုအပ္ေသာအခြင့္အေရးမ်ားကို ဖန္တီးေပး၍ ကာယကံရွင္မ်ားကိုယ္တုိင္
ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရးအတြက္လည္း ဦးတည္ေဆာင္ရြက္သည္။ က်န္းမာေရးတုိးတက္ေကာင္းမြန္ ျခင္းကို
ဦးတည္ရည္မွန္းခ်က္ထားသည္။

အရင္အဦးဆံုးက်ေသာ
ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားမွာ သင္တန္းမ်ားႏွင့္ အသိပညာေပးျခင္းမ်ားျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္
အေျခအေနတခုေအာက္တြင္ ေရတိုအားျဖင့္ လူသားခ်င္းစာနာေသာ ေဆး၀ါးဆုိင္ရာ အကူအညီမ်ားကို
လည္း ေထာက္ပံ့ေပးအပ္သည္။ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္ အာရွစီးပြားေရးကပ္ဆုိက္ေသာအခ်ိန္က
ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္ေဒါက္တာစမ္ပရင္ ေပါင္ကီးေဖာင္ေဒးရွင္းကို တည္ေထာင္သူျဖစ္သည့္
ေဒါက္တာစမ္ပရင္ေပါင္ကီးသည္ ထုိင္း ႏုိင္ငံေျမာက္ပုိင္းတြင္ရိွသည့္
ကူးစက္ေရာဂါမ်ားဒဏ္ခံစားေနရသည့္ ေဒသခံကေလးသူငယ္မ်ားအား အကူအညီေပးပါရန္ HOPE အဖြဲ႔သို႔
အကူအညီမ်ားေတာင္းခံခဲ့သည္။ ထိုကိစၥမ်ားႏွင့္ဆက္စပ္၍ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္တြင္
Project HOPE ႐ုံးတခုကို
ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္ပထမဆံုး စတင္တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္မွစ၍
HOPE အဖြဲ႔၏လႈပ္ရွားမႈ
မ်ားပိုမိုက်ယ္ျပန္႔လာခဲ့သည္။ ေက်ာင္းမ်ားတြင္အေျခခံေသာ အိတ္ခ်္အုိင္ဗြီ/ေအအုိင္ဒီအက္စ္
ကာ ကြယ္ေရးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ား၊ လူထုကိုယ္တုိင္ဦးေဆာင္သည့္
အိတ္ခ်္အုိင္ဗြီ/ေအအုိင္ဒီအက္စ္ကာကြယ္ေရး လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ား၊
Pediatric Cardiac Nursing သင္တန္းအစီအစဥ္မ်ား၊
Cervical Cancer ေခၚ
သားအိမ္ကင္ဆာ ကာကြယ္ေရးအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္
Critical Care Nursing သင္တန္းအစီအစဥ္မ်ား
အစရိွသည္တို႔ကို တုိးခ်ဲ႕လုပ္ေဆာင္လာခဲ့သည္။

၉။ MERCY CENTER, Human Development
Foundation (HDF), Bangkok

URL: www.MercyCenter.org

Contact person: Usanee Janngeon, Executive Director: 02
671 5313 ext. 260

အီးေမးလ္ - usanee@MercyCenter.org

မာစီစင္တာသည္ လူသိမ်ားသည့္
အစုိးရမဟုတ္ေသာအဖဲြ႔အစည္းတခုျဖစ္၍ ထင္ရွားသည့္ ကက္သလစ္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးတပါးျဖစ္ေသာ
ဖာသာဂ်ဳိးမွ ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဖာသာဂ်ဳိးအဓိက ထား၍
ေဆာင္ရြက္ေသာလုပ္ငန္းမွာ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ေတာ္အတြင္းရိွ ကေလာင္မ်ား ဟုေခၚသည့္
ဆင္းရဲသားရပ္ကြက္အတြင္းမွ ဆင္းရဲသားမ်ား၏ဘ၀ ပိုမိုတိုးတက္ရွင္သန္ေကာင္းမြန္ေစရန္
ေဆာင္ရြက္ျခင္းပင္ျဖစ္ သည္။ ထိုစင္တာတြင္ အိတ္ခ်္အုိင္ဗြီႏွင့္
ေနထုိင္ေနသည့္ကေလးမ်ားႏွင့္ မိဘမဲ့ကေလးမ်ားကိုလည္း ေစာင့္ေရွာက္သည္။ ထို႔အျပင္
အေရအတြက္အရနည္းေသာ္လည္း ကေလာင္မ်ားဧရိယာအတြင္းမွ အိတ္ခ်္အုိင္ဗြီႏွင့္ ေနထုိင္ေနသူမ်ားကိုလည္း
ေစာင့္ေရွာက္ထားရိွသည္။ မာစီစင္တာ အတြင္းတြင္ေဆး႐ုံအေသးစား၊ ကစားကြင္း၊
အိတ္ခ်္အုိင္ဗြီႏွင့္ ေနထုိင္ေနသူကေလးမ်ား ေစာင့္ေရွာက္ေရးေဂဟာ၊ ပန္းျခံ၊
လူေနအေဆာင္မ်ားႏွင့္ ႐ုံးခန္းမ်ားထားရိွသည္။

၁၀။ New Life Center Foundation,
Chiang Mai ခ်င္းမုိင္ၿမိဳ႕

တယ္လီဖုန္း - ၀၅၃-၂၆၃-၀၁၀

ဖက္စ္ - ၀၅၃-၂၆၃-၀၁၁

URL: www.newlifecenterfoundation.org

Contact person: Karen Smith

အီးေမးလ္ - newlife@pobox.com

အဖြဲ႔သည္ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္မွစတင္၍
ထုိင္းႏိုင္ငံအတြင္းရိွ ေတာင္ေပၚတိုင္းရင္းသား လူနည္းစုမ်ားအတြက္
အိတ္ခ်္အုိင္ဗြီ/ေအအုိင္ဒီအက္စ္ပညာေပးေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားဆုိင္ရာ
သင္တန္းမ်ားပို႔ခ်ေပးေနေသာ အဖြဲ႔ျဖစ္သည္။ သင္တန္းစနစ္တြင္ ေဒသခံဘာသာစကားျဖင့္
ေရးသားထားေသာ ဇယားမ်ား၊ နမူနာပံုစံမ်ား ပါ၀င္သကဲ့သို႔ ဇာတ္လမ္းမ်ား၊ ကစားနည္းမ်ားႏွင့္
ေတးဂီတအစီအစဥ္မ်ားလည္းပါ၀င္သည္။ ေတာင္ေပၚ ေဒသခံ ေက်းရြာေပါင္း (၄၀၀) ခန္႔
ဤအစီအစဥ္တြင္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ၾက၍ ေတာင္ေပၚ တုိင္းရင္းသားမ်ား က်န္းမာေရးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္ကို
ကိုယ္တုိင္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမ
အေပၚအေျခခံ၍ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ ေနျခင္းျဖစ္သည္။

၁၁။ Empower Thailand, Nonthaburi and
Chaing Mai ႏြံထဘူရီၿမိဳ႕ ႏွင့္ ခ်င္းမုိင္ၿမိဳ႕

URL: www.empowerfoundation.org

တယ္လီဖုန္း - ၀၂-၂၃၆-၉၂၉၇
(ပက္ပုန္း)။ ၀၂-၅၂၆-၈၃၁၁ (ႏြံထဘူရီ)။ ၀၅၃-၂၈၂-၅၀၄ (ခ်င္းမုိင္)

ဖက္စ္ - ၀၂-၅၂၆-၃၂၉၄

URL: badgirls@empowerfoundation.org

အဖြဲ႔သည္ အက်ဳိးအျမတ္ရေရးလုပ္ေသာ
အဖြဲ႔အစည္းမဟုတ္၊ လိင္လုပ္သားမ်ားအား သူတို႔ရင္ဆုိင္ေနရေသာ
လုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္ဆက္စပ္ေနသည့္ ျပႆနာမ်ားအေပၚ အႀကံဥာဏ္ေပး ကူညီေထာက္ပံ့ရန္အတြက္ ရည္
စူး၍ ဖြဲ႔စည္းထားျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ အလုပ္ႏွင့္ဆက္စပ္ေနေသာ
က်န္းမာေရးဆုိင္ရာကိစၥအရပ္ရပ္အတြက္လည္း အကူအညီေပးသည့္
လုပ္ငန္းမ်ားကိုေဆာင္ရြက္သည္။ အထူးသျဖင့္ လူမႈပတ္၀န္းက်င္အတြင္း လိင္လုပ္သားတို႔
လူသားတဦးအေနျဖင့္ ရရိွရမည့္အခြင့္အေရးမ်ားအတြက္ ကူညီေဆာင္ရြက္သည္။ ဤအဖြဲ႔သည္
လိင္လုပ္သားတို႔အား အႀကံဥာဏ္မ်ားႏွင့္ ေငြေၾကးအကူအညီမ်ားကို ၄င္းတို႔၏ ပညာေရးႏွင့္
ဘ၀တုိး တက္ ေကာင္းမြန္လာေရးအတြက္ေပး႐ုံမက ျပည့္တန္ဆာလုပ္ငန္းမ်ား ႏွင့္ဆက္စပ္၍ ဥပေဒအရတရား၀င္ျဖစ္လာေရးကိုပါ
၀ုိင္း၀န္းေဆာင္ရြက္ေနသည္။ ျပည့္တန္ဆာလုပ္ငန္း တရား၀င္ျဖစ္ေရးသည္ လူမႈနယ္ပယ္အ တြင္း
ယခုအထိ အျပင္းအထန္ေဆြးေႏြးေနရဆဲ ကိစၥလည္းျဖစ္သည္။ ျပည့္တန္ဆာလုပ္ငန္း
တရား၀င္ျဖစ္ေရးကို တုိက္ပြဲ၀င္ေနျခင္းမွာ လိင္လုပ္သားမ်ား၏ အနာဂတ္အတြက္ အလုပ္သမား
ခံစားခြင့္မ်ားႏွင့္ အလုပ္မွ အနားယူေသာအခါ လူမႈေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ားရရိွေစရန္
အတြက္ရည္စူး၍ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္သည္။

အဖြဲ႔သည္ အဖြဲ႔၀င္မ်ားအၾကားႏွင့္
ကြန္ယက္တည္ေဆာက္ထားေသာ အျခားႏုိင္ငံမ်ားမွအဖြဲ႔မ်ားအၾကား တက္တက္ႂကြႂကြ
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားကို ပံုမွန္ျပဳလုပ္သည္။ ဤအဖြဲ႔သည္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကား ျဖင့္
‘Can Do’ ဟုအမည္ရိွေသာ
အရက္ဆုိင္ဘားတခု တည္ေထာင္ဖြင့္လွစ္ထားသည္။ ထိုဘားသည္
ကနဦးအစမ္းပ်ဳိးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္တခုျဖစ္၍ ဤအဖြဲ႔မွ လိင္လုပ္သားမ်ားျဖင့္
စုေပါင္းဖြဲ႔စည္းထားေသာ ဆုိင္ျဖစ္ သည္။ ထိုဆုိင္အား ၂၀၀၆ ခုႏွစ္တြင္
စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ၾကသည္။ လိင္လုပ္သားအခ်င္းခ်င္း ကူညီေစာင့္ေရွာက္ရန္ရည္စူး၍
ဖြင့္လွစ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ လိင္လုပ္သားမ်ားမွ လႉဒါန္းသည့္ေငြမ်ားျဖင့္ မ
,တည္၍ လူမႈ ေစာင့္ေရွာက္ေရးရံပံု
ေငြတရပ္ကို တည္ေထာင္ထားသည္။

အဖြဲ႔၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္
ေဖ်ာ္ေျဖေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ဆက္စပ္ေနေသာ လုပ္ငန္းမ်ားအားလံုး၏
လုပ္ငန္းခြင္မ်ားအတြင္း လိင္လုပ္သားမ်ား၏ ဘ၀လံုျခံဳေရးႏွင့္
လုပ္ငန္းခြင္တရားမွ်တမႈ တို႔အတြက္လည္း ေဆာင္ရြက္ေပးေနသည္။

CAN DO BAR

Open 6 pm till late

Address: 322 Chiang Mai Land, Chiang Mai

(bright green and red bar near cross street Chiang Mai
Land 4)

တယ္လီဖုန္း - ၀၅၃-၂၇၈-၉၆၉

အီးေမးလ္ - candobar@yahoo.com

၁၂၊ ရပ္က္ထုိင္းေဖာင္ေဒးရွင္း
RAKSTHAI
FOUNDATION, Thailand

URL: www.raksthai.org

CARE Raks Thai (Bangkok)

185 Pradipat
Rd.
, Soi Pradipat 6, Samsen Nai Phayathai,

Bangkok 10400,
Thailand

တယ္လီဖုန္း - ၀၂-၂၆၅-၆၈၈၈

ဖက္စ္ - ၀၂-၂၇၁-၄၄၆၇

အီးေမးလ္ - info@raksthai.org

Contact person: Mr. Udom Likhitwonnawut, Senior Program
Coordinator

မုိဘုိင္း - ၀၈၁-၈၅၁-၉၁၄၃

အီးေမးလ္ - apochana@ksc.th.com

1. Chiang Mai

113/19 Chiang Mai-Lampang Rd., Tambon Tahsala, Amphur
Muang, Chiang Mai 50000

အီးေမးလ္ - raksthai@chmai2.loxinfo.co.th

တယ္လီဖုန္းႏွင့္ ဖက္စ္ -
၀၅၃-၂၄၆-၇၈၂။ ၀၅၃-၂၄၇-၆၉၅။ ၀၅၃-၃၀၈-၁၆၈

2. Mae Chaem

136 Moo 9Baan naruan Tambon, Tahpha, Amphur Mae Chaem,
Chiang Mai 50270

အီးေမးလ္ - raksthai_mc@raksthai.org

တယ္လီဖုန္း - ၀၅၃-၈၂၈-၁၂၈။
၀၅၃-၈၂၈-၃၃၄

ဖက္စ္ - ၀၅၃-၈၂၈-၃၃၄

3. Samerng

76/2 Tambon Samerng Tai, Amphur Samerng Chiangmai 50250

တယ္လီဖုန္းႏွင့္ ဖက္စ္ -
၀၅၃-၄၈၇-၀၃၈

CARE/Rasks Thai Foundation အဖြဲ႔သည္
အစုိးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔စည္းတခုျဖစ္၍ ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္း စတင္ေဆာင္ရြက္လာခဲ့သည္မွာ
အႏွစ္ (၂၀) ေက်ာ္ရိွၿပီျဖစ္သည္။ အေရးေပၚအကူအညီေပးျခင္း၊ လူထုအတြင္း သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ား
စီမံခန္႔ခြဲျခင္း၊ အေသးစားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ျမႇင့္တင္ေပးျခင္းႏွင့္
အိတ္ခ်္အုိင္ဗြီ/ေအအုိင္ဒီအက္စ္ ကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္သည္။

အဖြဲ႔၏ ေပၚလစီမူ၀ါဒသည္
ဆင္းရဲသားမ်ားႏွင့္ လူမႈ၀န္းက်င္တြင္း ကန္႔သတ္ဖယ္ထုတ္ခံေနရသူအုပ္စုမ်ားအား
လိုအပ္ေသာအရင္းအျမစ္မ်ား ရရိွေစရန္ ကူညီျခင္းအားျဖင့္ ပိုမိုလံုျခံဳေသာဘ၀မ်ားတြင္
လူ႔အခြင့္အ ေရးအရ၊ ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္အတူ ေနထုိင္ႏုိင္ေရးျဖစ္သည္။ ဤအဖြဲ႔အေနျဖင့္
ေအာက္ေဖာ္ျပပါဧရိယာမ်ားတြင္ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ေနသည္။

- သဘ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္
သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ား

- က်န္းမာေရးႏွင့္
အိတ္ခ်္အုိင္ဗြီ/ေအအုိင္ဒီအက္စ္ဆုိင္ရာ အေရးကိစၥမ်ား

- အလုပ္အကိုင္တုိးတက္ရရိွေစေရး

- ပညာေရး

- အေရးေပၚအကူအညီမ်ား

- အဖြဲ႔ႀကီးႏွင့္လက္တြဲလုပ္ကိုင္ေနသူမ်ားမွာ
...

-
ေတာင္ေပၚေနလူနည္းစုတုိင္းရင္းသားမ်ား

- အိတ္ခ်္အုိင္ဗြီ/ေအအုိင္ဒီအက္စ္ႏွင့္ေနထုိင္ေနသူ
အမ်ဳိးသမီးမ်ား၊ လူငယ္မ်ားႏွင့္ကေလးမ်ား

- အိစန္နယ္စပ္ (လာအို၊ ထုိင္းနယ္စပ္)
ရိွ ဆင္းရဲေသာမိသားစုမ်ား

- မူးယစ္ေဆး အေၾကာထဲသို႔
ထိုးသြင္းသံုးစြဲသူမ်ား

- လူငယ္မ်ား

- ဆုနာမီဒုကၡသည္မ်ား

- ႏုိင္ငံေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားႏွင့္
၄င္းတို႔၏မိသားစုမ်ား

၁၃။ amfAR

URL: www.hivnat.org

HIV-NAT/The Thai Red Cross AIDS Research Chetre

Bangkok, Thailand

Praphan Phanuphak, M.D.

Ramathibodi Hospital

Mahido University

Bangkok, Thailand

Asda Vibhagool, M.D.

URL: www.ra.mahidol.ac.th

Research Institute for Health Sciences at Chiang Mai
University

Chiang Mai, Thailand

Thira Sirisanthana, M.D.

Partner in Thailand:
Asia Pacific Network of People Living with
HIV/AIDS (APN+

amfAR အဖြဲ႔သည္ ေအအုိင္ဒီအက္စ္
သုေတသနေဖာင္ေဒးရွင္းတခုျဖစ္သည္။ ဤအဖြဲ႔သည္ ကမၻာတ၀ွမ္းလံုးရိွ အက်ဳိးအျမတ္အေပၚအေျခမခံသည့္
ေအအုိင္ဒီအက္စ္ သုေတသနအဖြဲ႔မ်ားထဲမွ ထင္ရွားေသာ အဖြဲ႔တခု လည္းျဖစ္သည္။
ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ျပဳစုကုသပညာေပးေရး ကိစၥမ်ားကိုလည္းေဆာင္ရြက္သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္အႏွစ္
(၂၀) အတြင္း ဤအဖြဲ႔အေနျဖင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္းေပါင္း (၂၅၀) ခန္႔ကို
အဖြဲ႔၏အစီအစဥ္မ်ားအ တြက္ ကမၻာအႏွံ႔ရင္း ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားသည္။

ဘန္ေကာက္တြင္
ေဒသဆုိင္ရာ႐ုံးအသစ္တခုအား မၾကာမီွကာလက စတင္ဖြင့္လွစ္ထားခဲ့သည္။ ဤအဖြဲ႔ႀကီးသည္ TREAT Asia ဟုေခၚသည့္
အစီအစဥ္တခုကို စတင္ေဆာင္ရြက္ေနသည္။
Therapeutics ကုထံုးမ်ား၊ Research သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ား၊
Education ပညာေပးေရးအစီအစဥ္ႏွင့္
AIDS Training ေအအုိင္ဒီအက္စ္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္
သင္တန္းမ်ားကို အာရွေဒသအတြင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္သည္။
TREAT Asia သည္ ကြန္ယက္တခုျဖစ္သည္။
လံုျခံဳစိတ္ခ်ရ၍ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈရိွသည့္ အိတ္ခ်္အုိင္ဗြီ/
ေအအုိင္ဒီအက္စ္ကုထံုးမ်ား အာရွေဒသအတြင္း ျဖန္႔ျဖဴးႏုိင္ရန္အတြက္ ေဆးခန္းမ်ား၊
ေဆး႐ုံမ်ား၊ သုေတသနအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ လူထုအေျချပဳအဖြဲ႔အစည္းမ်ား အစရိွသည္တို႔ႏွင့္
လက္တြဲေဆာင္ရြက္သည္။

အဖြဲ႔သည္ အိတ္ခ်္အုိင္ဗြီ/ေအအုိင္ဒီအက္စ္
မျပန္႔ပြားေအာင္တားဆီးသည့္ ပထမဆံုးေပၚေပါက္လာေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြင္းမွ
တဖြဲ႔ျဖစ္သည္။ သုေတသန၊ ပညာေရး၊ အသိပညာျမႇင့္တင္ေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေရး တို႔အတြက္
ရံပံုေငြျမႇင့္တင္ရွာေဖြျခင္းကို အေစာဦးကာလမ်ားကတည္းက ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ
အဖြဲ႔မ်ားထဲမွတဖြဲ႔လည္းျဖစ္သည္။ ယခုလက္ရိွ ေအာင္ျမင္စြာအသံုးျပဳေနေသာ
အိတ္ခ်္အုိင္ဗြီဗုိင္းရပ္စ္ ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ေဆး ၀ါးမ်ား ေပၚေပါက္လာေစရန္
သုေတသနျပဳခဲ့သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္လည္း ထိုအဖြဲ႔မွရံပံုေငြမ်ားလႉဒါန္းခဲ့သည္။
amfAR  အဖြဲ႔သည္
အက်ဳိးအျမတ္ကို ပဓာနမထားေသာ၊ စနစ္က်ေသာ ပညာရွင္အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ သည္။

၁၄။ POPULATOIN AND COMMUNITY DEVELOPMENT ASSOCIATION
(PAD)

URL: http://www.pda.or.th/eng/psoitive_project.htm for
the loan program for HIV

– positive people or http://www.pda.or.th for first
page

6 Sukhumvit 12, Klongtoey, Bangkok 10110

တယ္လီဖုန္း - ၀၂-၂၂၉-၄၆၁၁ မွ
၄၆၂၈

ဖက္စ္ - ၀၂-၂၂၉-၄၆၃၂

အီးေမးလ္ - pda@pda.or.th

Contact person:

Mr. Songnam Ritwanna, Division Director and Director or
Chiang Rai Office

တယ္လီဖုန္း - ၀၅၃-၇၁၉-၁၆၇။ ၀၅၃-၇၄၀-၂၄၀
လုိင္းခဲြ - ၄၀၁

ဖက္စ္ - ၀၅၃-၇၁၈-၈၆၉

အီးေမးလ္ - crpda@hotmail.com

Mr. Worapoj, Division Head

တယ္လီဖုန္း - ၀၅၃-၇၄၀-၂၄၀
လုိင္းခဲြ - ၄၀၄

မုိဘုိင္း - ၀၈၁-၉၉၂-၃၉၄၃

ဖက္စ္ - ၀၅၃-၇၁၈-၈၆၉

URL: www.pda.or.th/chaingrai

အဖြဲ႔အား ၁၉၇၄ ခုႏွစ္တြင္
စတင္တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ထုိင္းႏုိင္ငံအတြင္းရိွ အေစာဆံုးထူေထာင္ခဲ့သည့္
အစုိးရမဟုတ္ေသာ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားအနက္ တဖဲြ႔ျဖစ္သည္။ ဘန္ေကာက္မွေန၍ စီမံကြပ္ကဲသည္။
ထုိင္းႏုိင္ငံ နယ္စြန္ နယ္ဖ်ားေဒသ (၁၆) ခုတြင္ သက္ဆုိင္ရာဌာနခြဲမ်ားႏွင့္
႐ုံးခြဲမ်ားရိွသည္။ လူဦးေရႏွင့္လူထုဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအသင္းေခၚ ပီဒီေအ၏
ေပၚလစီမူ၀ါဒသည္ ေဒသခံလူမ်ားသာလွ်င္ သူတို႔ေဒသႏွင့္ဆီေလ်ာ္ေသာ ေရ ရွည္တည္တံ့မည့္
ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈမ်ားကိုပံုေဖာ္ရန္ အသင့္ေတာ္ဆံုးျဖစ္သည္ဟူေသာ
ခံယူခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။ ပီဒီေအသည္ ေဒသခံလူမ်ားအား သူတို႔၏အက်ဳိးစီးပြားအတြက္
သူတို႔ကိုယ္တုိင္ ေဆာင္ရြက္လာႏုိင္ေစ႐ုံမ က ေဒသခံမ်ားအတြင္းအစီအစဥ္ခ်မွတ္သူမ်ား၊
မန္ေနဂ်ာမ်ားႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေပၚေပါက္လာေစရန္ ကနဦးႀကိဳးပမ္းခဲ့သည့္
အဖြဲ႔ႀကီးလည္းျဖစ္သည္။

ပီဒီေအသည္ ၂၈ ႏွစ္တာအတြင္း
ရရိွခဲ့ေသာအေတြ႔အႀကံဳမ်ားမွတဆင့္ လက္ရိွတည္ရိွေနေသာ လူမႈစီးပြားေရးျပႆနာ
အေထြေထြမ်ားကို တုန္႔ျပန္ေျဖရွင္းႏုိင္ရန္အတြက္ ေခတ္ႏွင့္အညီ အသစ္တီထြင္ျခင္း၊
ေျပာင္းလဲ ျခင္းမ်ားကိုလည္း ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေနသည္။

ပီဒီေအသည္ ထုိင္းႏုိင္ငံ၏
ေက်းလက္ႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပေဒသမ်ားအတြင္း မိသားစုစီမံကိန္းအစီအစဥ္ကို
စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့သည့္ အဖြဲ႔ႀကီးလည္းျဖစ္သည္။ ထိုအခ်ိန္က မိသားစုစီမံကိန္းအစီအစဥ္သည္
ထုိင္းႏုိင္ငံ တြင္ လူသိနည္းေသးသည့္အျပင္ ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ရန္လိုအပ္သည့္
အေျခအေနနည္းနာမ်ား ရွားပါးေနေသးသည့္ကာလလည္းျဖစ္သည္။ အျခားလႈပ္ရွားမႈမ်ားအေနျဖင့္
စက္႐ုံလုပ္သားမ်ား၊ ေတာင္ေပၚတုိင္းရင္းသား လူနည္းစုမ်ားႏွင့္
ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္လူငယ္မ်ား၏ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာကိစၥမ်ားကို အဓိကပစ္မွတ္ထား၍
ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္သည္။ က်န္းမာေရးယူနစ္အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ လုပ္အားေပးသူေပါင္း
တေသာင္းႏွစ္ေထာင္ တို႔မွတဆင့္ ေက်းရြာေပါင္းတေသာင္းေက်ာ္အတြင္း ပဋိသေႏၶတားေဆးမ်ား
ျဖန္႔ျဖဴးေပးႏုိင္ခဲ့သည္။ ယေန႔တြင္ ပီဒီေအအဖြဲ႔၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္
တႏုိင္ငံလံုး၏ သံုးပံုတပံုပမာဏအထိ ရိွေနသည္။ ႏုိင္ငံလူဦးေရ တိုးပြားႏႈန္းကို ၃.၂%
မွ ၁% သို႔ေလ်ာ့က်ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ့သည္။

ပီဒီေအအဖြဲ႔ႀကီးသည္
ထုိင္းႏုိင္ငံအတြင္း အိတ္ခ်္အုိင္ဗြီ/ေအအုိင္ဒီအက္စ္ျပန္႔ပြားလာျခင္းႏွင့္
အႏၱာရာယ္ကို ပထမဦးဆံုးသတိေပးခဲ့သည့္အဖြဲ႔မ်ားထဲမွတဖြဲ႔ျဖစ္သည္။ ထို႔အတြက္
ထုိင္းႏုိင္ငံေျမာက္ပုိင္းႏွင့္ ဘန္ေကာက္ တို႔တြင္
ေအအုိင္ဒီအက္စ္ျပန္႔ပြားျခင္းကို နည္းမ်ဳိးစံုသံုး၍ ခုခံကာကြယ္တားဆီးျခင္း၊
လိုအပ္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားျဖန္႔ေ၀ျခင္း၊ ေစာင့္ေရွာက္ေရးဌာနမ်ား
ဖြင့္လွစ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔ကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ စတင္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ခဲ့သည္။
ႏုိင္ငံဆုိင္ရာေအအုိင္ဒီအက္စ္ပညာေရး အစီအစဥ္တည္ေထာင္ခဲ့ျခင္းအတြက္
အကူအညီမ်ားေပးခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္
Positive Partnership Project တည္ေထာင္ျခင္းကို စတင္ခဲ့သည့္
အဖြဲ႔လည္းျဖစ္သည္။ ထိုအစီအစဥ္သည္ အိတ္ခ်္အုိင္ဗြီႏွင့္ေနထုိင္ေနသူမ်ားကို
၄င္းတို႔ကိုယ္ပုိင္ အေသးစားစီးပြားေရးမ်ားထူေထာင္၍ သူတုိ႔ကိုယ္ကိုသူတုိ႔
ျပန္လည္ေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ေအာင္ ေငြေၾကးအရင္းအႏွီးမတည္ ေပးျခင္းျဖစ္သည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Captcha *

Follow me on:

Back to Top